Ilizwi lombulelo kwiphulo laku Tenza

Mahasana – Ikomkhulu lakuMahasana livakalisa ilizwi lombulelo kubantu bonke abathe bathatha ixesha labo besabela ikhwelo lokuba kuyoditywa imisele eyenziwe ngumasipala kuTenza. Imisele ekuTenza yenziwe ngumasipala waseMbhashe kwinto abayibiza ngokuba yi land rehabilitation. Lemisele bathi licebo neqhinga labo lokuvala ukwembiwa kwesanti okungekho mthethweni. Sibulela kuMEC Mvoko othe emva kokuva ukunxakama kwabantu nezityholo eziya kwisebe lakhe wenza uphando oluveze ukuba ngubani lo wenze lento imbi kangaka. Ngokwengxelo enikwe likomkhulo xa bekuyosetyenzwa elwandle izolo, ikomkhulu liveze ukuba umasipala uyaxolisa ngesisenzo. Kubantu ebebekhona kulo msebenzi wokudiba kuvalwe ngezizindululo zilandelayo: 1. Makwakhiwe ikomiti eyenziwe ngabantu abaphuma…

Qhubekeka ufunda