EC Human Settlements MEC Nonceba Kontsiwe will hand over houses in Dimbaza

East London – Eastern Cape Human Settlements MEC, Nonceba Kontsiwe, will hand over 50 houses to destitute families in Dimbaza, under Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) on 15 October 2021. The houses are part of the Dimbaza Polar Park Rectification Project which has already completed 50 houses in its first phase. The second phase is currently under construction for the next 50 houses which is set to be complete during this financial year. The elderly, disabled, child-headed households and military veterans are prioritized in this project by providing them with…

Qhubekeka ufunda

Ulishiyile eli utat’ uNgumbela!

Dutywa – Sibuhlungu ukunazisa ukuba omnye woosomashishini abantsundu abankqenkqeza phambili eMpuma Koloni, utata uMthetheleli Ngumbela, ulishiyile eli emva kokugaxeleka kwingozi yemoto izolo. Usapho likungqinile oku. Iinkcukacha ezithe vetshe zakulandela. UNgumbela nakumazi ngamashishini wakhe kooGcuwa, Dutywa, Monti, Bhofolo, ukukhankanya nje iindawo ezimbalwa… Ebekwanguye nomthandi wezemidlalo, ingakumbi iqakamba nebhola ekhatywayo. Emva kokudinwa kukulinda urhulumente waqala ukuzakhela awakhe amabala ezemidlalo kwiindawo ngeendawo. Kukho nela nala lakhe lase Dutywa ludume ngezaziso zakhe ezithi “Asimanga rhulumente, siyaqhuba” nezinye. Ulishiye eli esakhalela I R11-Million eye yaphela emehlweni emva kokuba kuthiwe uzakulungisa eli Bala lakhe laseDutywa. Thina…

Qhubekeka ufunda

Uchongwe kwi Satmas uMavura wase Tsonyana ku Gatyana

Gatyana – Zithe gqolo ukuzenzela udumo ku mawonga embasa iinzalelwana zaku Gatyana. UYandisa Zizele oyinzalelwane yase Tsonyana, nowaziwa njengo “Mavura” ngabaphulaphuli benkqubo yakhe ethi “Sihlafun’amanyama” kwisikhululo sosasazo sasekuhlaleni sase Gcuwa. Elityendyana lisazengobuso lichongwe kwinqanaba lokuba ngoyena msasazi utshatsheleyo kwinkqubo zeSintu kwizikhululo zasekuhlaleni zika nomathotholo “Best Traditional Music Community Radio Presenter” UMavura ucela simxhase sonke ngokuthi sithumele umyalezo othi: SATMA121 ku 49495 ngolohlobo sakube simbeka endaweni entle yokuba eze nayo indebe ye SATMAS eyibekegxeni. Ngenkukacha ezithe qabavu jonga emfanekisweni. Vota ngobuninzi, kangangoko unako ivoti zivalwa ngomhla we 25 November 2021  

Qhubekeka ufunda