Isisibhadubhadu eGqeberha indoda yaku Nkxankxashe ifun’ uncedo

Gatyana – Indoda eyinzalelwane yaku Nkxankxashe ku Gatyana nezichaze njengo Lindile Mbonani, uKrila usisibhadubhadu e”main street” kwi dolophu yase Gqeberha. Sileli jelo ngokwengxelo esiyithelwe tshuphe ngu Mgcaleka omhle owaziwa njengo Zanendyebo osele ezindze kwidolophu yase Gqeberha utyatyadule wathi. “Ngethuba ndimbuza ukuba indoda ngumni, waphi? uphendule ngelithi ungu Krila,uThangana, uLindile Mbonani waku Nkxankxashe ku Gatyana kodwa ngoku akanabani uhla esenyuka kwizitalato zase Bhayi ngenxa yokuxakwa ngamaqhinga namacebo okuphila apho kwelasemzini” UZanendyebo uqhube wathi lendoda wenze isivumelwano nayo ukuba basoloko bedibana kule kona yase main street ukuze abane eyiphathela izintoyinto ezisiwa phantsi kwempumlo…

Qhubekeka ufunda

“iDolophu yaku Gatyana kulapho afela khona amaphulo ka rhulumente

Gatyana – Lo ungasentla ngu mbhalo obhalwe liphephandaba i Ground Up libalisa ngamaphulo ka rhulumente afe amanqe kwi dolophu yaku Gatyana. Kulomhlathi eliphephandaba ligxile ku ward 21 phantsi ko Masipala wase Mbhashe, nalapho libalisa ngezikolo ezitshabalalayo ezazokhiwe kwiminyaka yo 1980, esitsha esinendonga ezingagqitywanga nalapho unokhontilakha wawushiya phakathi umsebenzi wakhe kwiminyaka emithathu edlulileyo, liqhuba licacisa ukuba iimpopo zamanzi zikhala umoya kuqikelelwa ukuba yiminyaka esele ifika kwisithandathu besela lo moya abantu base Lurhwayizo, kungenjalo babelane nezilwanyana esosicheku sifumaneke ngenxa ye mvula. Indlela kuchwazwa ukuba ayihambeki xa kuye kwakho imvula ezingamandla. Ukanti uluntu lwase…

Qhubekeka ufunda