Umyalezo ka Sodolophu we holide zehlobo

Mbhashe – Egameni lomasipala wase Mbhashe, ndininqwenelela iholide ze hlobo ezimyoli kunye nentsapho zenu. Kubantu abazakubasezindleleni banga bangaqhuba ngononophelo bathobele imithetho yezendlela bafike bephilile. Mandithathe elithuba ndincome indima nenxaxheba yoluntu lonke, kuquka nolwe ngingqi yase Mbhashe, ngokusebenzisa ilungelo labo lokuvota ngethuba lolonyulo ebelibanjwe kwinyanga ye Nkanga 2021, nalapho uluntu luye lakhetha iinkokheli ezizakubasebenzela kule minyaka ukusukela ngonyaka ka 2021 ukuya ku 2026. Unyaka ka 2021 ushiye abanye bephelelwe lithemba ngenxa yobhubhane we- Covid 19. Mandithathe ndidlulise amazwi ovelwano kubo bonke abathe baphulukana neentsapho zabo ngelithuba. Ndikwaqaphela bonke abo bazibophelele ekulweni…

Qhubekeka ufunda