Ngubani lo uthe gqolo ebulala abantu eChafutweni?

Gatyana – Ngokwengxelo epapashwe lijelo lika mabonakude uSABC, “kuthe gqolo ukubulawa kwabantu kwilali yase Chafutweni neyenye yelali ze dolophu yalapha ku Gatyana phantsi kwalo masipala wase Mbhashe”. Uluntu lale ndawo kuchazwa ukuba baphila ubom bentshontsho besoyikisela imiphefumlo yabo, yiyo lonto bekhala esimantshiyane becela uMphathiswa wezesipolisa uMnumzana Bheki Cele kwakunye noMkomishinala wamaplisa welizwe ukuba bangenelele. Ingxelo ngokwentatheli elandela elinqaku, lobhubhane waqala ngonyaka ka 2020 kodwa akukabikho mntu ubanjiweyo uzakuthi ga ngoku, utyibele ngelitshoyo unondaba. UNkosi uNdabele Mtoto ukungqinile ngethuba ethetha nabendaba ukuba ngokwenene nangokwenyaniso kukho amakhaya ade avalwa ngenxa yokoyika esisimo sokubulawa…

Qhubekeka ufunda