Lukhala ngokungabinaziseko ulutsha laku Mgwebi

Gatyana – Lukhala esimantshiyane lusithi lu gwetye lingenatyala ulutsha la ku Mgwebi nekuyilali ephantsi kwe dolophu yaku Gatyana, ku Masipala wase Mbhashe. Le lali yaku Mgwebi ngoko cando lwemida lomasipala kwagwetywa ukuba ibephantsi kuka wadi 23. Ngethuba besibhalela silelijelo bathe thaca incwadi ebonakalisa ukuba ibisisphekepheke ingxamile isingisele ku ceba wale wadi bephokoza imbilini yabo. Umba obutshotshentla nekubonakala ukuba ubenza bangalali buhlayo ngumbamdela wokungabikho kwendlela esemgangathweni enxibelelanisa le lali kwakunye neelali ezingqongileyo eziquka iQhorha kwakunye ne Qwaninga. Lencwadi iqhuba ithi bafuna kulungiswe nale sele ikhona na kakade kuba ayikulungelanga ukusetyenziswa luluntu…

Qhubekeka ufunda