Zitshe zangqungqa iivenkile ku Centane!

Zitshe zangqungqa iivenkile ezine (4) Buzi, Lewis, George’s Fruit and Veg kunye no Rajah Hardware kumgqibelo esiphuma kuwo. Unobangela womlilo awaziwa kodwa abazibonele ngamehlo bathi umlilo uqale e Lewis. Ngethuba sithetha nemanejala yenkile yakwa Rajah Hardware umnu Shanif Raan uthi uliqhwabela izandla isebe lezicima mlilo laku Centane ngoku rhuqa iinyawo ngethuba kusitsha iivenkile zabo,”Apha ayiyo nemizuzu emihlanu ukusuka kwi ofisi yabo uzokutsho apha kodwa khange bafike.” Lo ka Raan uqwele ngelithi kukho abantu abalahlekwe yimisebenzi yabo kodwa ubone kulungile ukuba ababhatale kude kuphele lena ka June inyanga. Ngethuba sisiya kwi…

Qhubekeka ufunda