Lungxamele uxaka ulwaphulo-mthetho ku Gatyana

Gatyana – Ulwaphulo-mthetho lungxamele ukuqatsela kwi dolophu yaku Gatyana ephantsi ko masipala wase Mbhashe. Kutshanje ngokompoposho okhutshwe kwikhasi lonxibelelwano lika Ceba wakwa ward 22 uMnumzana Ndinisa lithi “kukho umzimba womntu ofunyenwe udunduluze esiphambukeni ku Magevana” kule dolophu yaku Gatyana abesebe lesipolisa bebesathatha iinkcukacha kulendawo ngethuba sibhala elinqaku, wona umzimba ubungekaziwa okwangoku.

Qhubekeka ufunda