Kusezigebengeni eNgadla ku Gatyana!!!

Gatyana – Ijike yabasisigqubu sezigebenga nemiguvela ilali yase Ngadla ku Gatyana. Uluntu lwale lali lisathokombisile emva kokudutyulwa kubulawe unovenkile nongummi wase Somalia kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ezingenayo kusasanje ingxelo ngokonokrawuzana osithele thsuphe sileli jelo ithi “Kudutyulwe lwangcola ungele umama othengisayo eMdikane kule lali, kukrokrelwa ukuba ibilikhuthuzo. Abaziboneleyo bona beve gezithonga zompu, exesheni bafike edada egazini sele eswelekile” Sileli jelo izolo besipapashe inqaku ngomzimba womntu obhaqwe uthiwe tya ngakwisiphambuka saku Magevane. Siyaxhalabisa isantya oluhamba ngaso ulwaphulo mthetho kwilali esihlala kuzo kulommndla. Umbuzo uluntu olushiyeka luzibuza wona kukuba ingaba senzentoni ekuhlaleni okanye iyakuba…

Qhubekeka ufunda