Ipolisa lidubule umfundisi nenkosi!

Ngu: Mbhaleli Wethu
Centane – Kwinkundla kamantyi yaku Centane kuvela ipolisa elityholwa ngokudubula libulale amadoda amathathu kuCentane. Eli polisa lililungu lokhuseleko lweengcungcu (VIP Protection) laseMthatha lacela ‘ukubolekwa’ umhlaba kuNkosi Siyabulela Bushenge akhonza naye, wavuma. Kwathi kusenjalo icawe yona yaqala ukwakha iholo layo kulo mhlaba ubolekwe leli polisa kwilali yakwaNontshinga.
Ipolisa eli langqala ngqo kule cawe liyobuza umfundisi uMaxwell Citwa ukuba kuqhubeka ntoni kumhlaba ‘walo’. Emven’ koko iye yazizithonga; ipolisa eli lidubula umfundisi lo nelinye igosa lale cawe elinguLusanda Ntsompo.
Eli polisa liphume apho layokugqogqa iNkosi le yamnika lo mhlaba, nalapho lifike lathulula iimbumbulu. Konke oku likwenza ngosuku olunye, uLwesithathu wale veki siphuma kuyo.
Liye labanjwa eli polisa koxuthwa nalo mpu walo. Livel’ enkundleni kuCentane ngalo kuleveki. Igama lalo sakuliveza lisakuvela phamb’ komantyi namhlanje.

Amanye Amanqaku