Ngahle ubanjelwe ku Mahasana umdyarho wamahashe

Ngu: Mfundo Mpathani

Mahasana – Umasipala waseMbhashe uququzelela umdyarho wamahashi ozobangomhla wesithandathu – 6 June 2021. Ukuba zonke izinto zihambe kakuhle lombhanti uzoqhubekela kumabala omdyarho akuMahasana. Ngokwengxelo yomququzeleli wamahashe kuGatyana, uMr Nosilela uthe “ngale mini kobe kuboniswa imidlalo yentlobo zonke zamahashe. Ngomso ndizobe ndikulamabala omdyarho akuMahasana ukuyoncedisana nokujonga kumalungiselelo” Eli lelinye lamaphulo azonika umtsalane kubakhenkethi kule ngingqi ukwelekelela kwiTenza Festival neMbhashe Coast Hiking Challenge elungiselelwa impela veki ye16 June 2021.

“We support homestay accommodation, artists, hawkers, tour guides and transport operators.

Please take note of these proposed dates and watch this space for details”

Ubhale watsho uMnumzana Ndinisa ongu ceba wakwa ward 22 phantsi kuka masipala wase Mbhashe ngethuba ebhala kwi khasi lakhe lonxibelelwano lika facebook. Uyibethele into yokuba maze siziqwalasele ezintsuku zikhankanywe ngasentl’ apha kwaye sihlale sijongile ngenkcukacha ezithe vetshe.

Amanye Amanqaku