Operation 250 Goodie bags with toiletries

“During our Inkciyo Eastern Cape parades I have noticed that sometimes kukho abantwana abangekho comfortable ukombela or to dance because abanye banukelwa ngamakhwapha not because balibele ukufaka roll on but because they don’t have them at all, and it is our responsibility as the team to take action ngalonto. No child should lack toiletries at all and we are pleading with anyone who would like to join this challenge and help us have 250 goodie bags for our Inkciyo EC members that will be distributed during our next Inkciyo EC…

Qhubekeka ufunda

Iinkonzo eluntwini kutsho uMasipala wase Mbhashe

Ngu: Mfundo Mpathani Xhorha – “Isixhosa sithi Ingwe izidla ngamabala, uluntu lwase Mqhele kwa wadi 28 eXhorha belusithi huntshu kumasipala waseMbhashe ngelixa iCandelo leZiseko belisenza unikezelo lwendlela ephakathi ko Mqhele ukuya eMrhabe ngokukhokhelwa nguCeba Mcotsho. UCeba wale ndawo uTyali kunye noluntu lwale ndawo iinyembezi bebezibambe ngeenkophe ngenxa yochulumanco bebenalo, emva kweenkqwithela abadlule kuzo kunzima bekhala esimantshiyane bengenandlela kodwa xa kunamhlanje bayazingca ngendawo yabo” Lityibele latsho ikhasi lonxibelelwano lika Masipala waseMbhashe kutshanje. Ziye zavakala zixubene izimvo zabafundi belikhasi ngethuba behlomla kulo, abanye benqwenela iinkonzo ezikumila kunje ukuba zenziwe nakwezabo iwadi, abanye betyhola…

Qhubekeka ufunda

Officer wounded in shootout with armed robbers in Dutywa

Dutywa – A police officer has been seriously wounded following a shootout with armed robbers in Idutywa in the Eastern Cape. The incident happened during the early hours of Monday when officials responded to a call of a business robbery in progress. While driving towards the scene, they were met with a hail of bullets wounding one of the two officers. The officer was transported to a medical facility, where he remains in a critical condition. Additional police units subsequently chased after the eight suspects, where another shootout occurred. A…

Qhubekeka ufunda

Zisavuliwe izicelo ze Inkciyo EC

Ngu: Mfundo Mpathani Xhorha – Zimalunga nekhulu – (100) izicelo esele zingenisiwe kwabe Inkciyo EC ngabo bazimisele ukuthatha inxaxheba kulonyaka, kwaye basalinde ezinye izicelo. Ngethuba sithetha nomququzeleli we Inkciyo EC, uNasizo Mndende ukungqinile ukuba zisavuliwe izicelo kude ibe ngumhla wamashumi amathathu kwinyanga ka June (30-June 2021)   Inkciyo EC liphulo eliququzelelwa ngu Umzi Kantu kwakunye ne Bomvane Youth Foundation, iinjongo ukukuxhobisa nokuphakamisa ulutsha lomnt’ omnyam’ abaphuma kwindawo ezihlelekileyo zephondo le Mpuma Kapa. Oku ikwenza ngokuba nika ulwazi ibaxhobisa ekulweni indlala kwakunye nemicelimngeni echaphazela uluntu ingakumbi ulutsha kwindawo abahlala kuzo kwiphondo iMpuma…

Qhubekeka ufunda

Bakhala ngamanz’ eMendwana ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani Lurhwayizo – Uluntu lwe lali yase Mendwane eLurhwayizo lukhala ngokusela nezilwanyana kwelothontsana lamanzi lifumanekayo kule lali. Ngokwengxelo ethiwe thaca kwidesika yethu yendaba zo Mbhashe News kwakunye no Mbhashe FM ngumhlali wale lali, u Amanda Thethi  uthe “ukususela ngonyaka ka 2018 kude kubengoku u2021 awekho amanzi, eyonanto ibuhlungu yile yokuba kufuneka sikhe emilanjeni njengokuba ubona  kwifoto, amanzi awacocekanga kuba nazo iinkomo zisela kwalapha kule ntlambo uyabona kunzima kum ukugoba kodwa ndingumntu omtsha kubekiselaphi kengoku kwinkondekazi ezihlala imihla nezolo kwezilali, ezihlala zisela lamanzi njalo. Lento ibeka impilo yabo kuxinizelelo…

Qhubekeka ufunda

Sigwetyiwe isigebenga sendoda eXhorha

Ngu: Mbhaleli Wethu Xhorha – Igwetywe oodilikajele abathandathu indoda eyaxabela isinqandamathe nabantwana ngezembe! Litshon’ emini namhlanje kuNowa Makula (32) oyinzalelwane yaseZimbabwe emva kokuthiwa nka ngoodilikajele abathandathu kwinkundla yamatyala eXhorha. UMakula ebejamelene netyala lokuxabela ngezembe nokubulala isinqandamathe sakhe uNomzamo Mhlathi (42) nabantwana bakhe abahlanu abanguAzakhiwe (10), Yibanathi (7), Wineka noThoko abangamawele (5) kunye nemveku eneenyanga ezintandathu ngethuba belele kulo nyak’ uphelileyo. UMakula wakwenza oku kwilali yaseSidabekweni eXhora waze wayozimela kwindawo eGinsberg, eQonce, nalapho wabanjwa emva kweentsuku ezintathu emva kwesiganeko. Ilungu legunyabantu lotshutshiso (NPA), uAdvocate Barry Madolo uthe: “Sanelisekile siyiNPA ngoba le nto…

Qhubekeka ufunda

Ngahle ubanjelwe ku Mahasana umdyarho wamahashe

Ngu: Mfundo Mpathani Mahasana – Umasipala waseMbhashe uququzelela umdyarho wamahashi ozobangomhla wesithandathu – 6 June 2021. Ukuba zonke izinto zihambe kakuhle lombhanti uzoqhubekela kumabala omdyarho akuMahasana. Ngokwengxelo yomququzeleli wamahashe kuGatyana, uMr Nosilela uthe “ngale mini kobe kuboniswa imidlalo yentlobo zonke zamahashe. Ngomso ndizobe ndikulamabala omdyarho akuMahasana ukuyoncedisana nokujonga kumalungiselelo” Eli lelinye lamaphulo azonika umtsalane kubakhenkethi kule ngingqi ukwelekelela kwiTenza Festival neMbhashe Coast Hiking Challenge elungiselelwa impela veki ye16 June 2021. “We support homestay accommodation, artists, hawkers, tour guides and transport operators. Please take note of these proposed dates and watch this…

Qhubekeka ufunda

TZK Theatre ikuphathela uJwarha ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana – IQhula nomonwabisi uJwarha nanjengoko esaziwa luluntu kumakhasi onxibelelwano negqiza le TZK Theater lizakube lisonwabisa uluntu kwi holo ye dolophu ku Gatyana kungentsuku zatywala. UJwarha kwakunye nenkosikazi yakhe uNozinzile, abantwana babo uNgqayimbana no Qhagalakhe bazobe bekucubhula ngentsini ngomhla weshumi elinesithandathu – 16 June 2021. Ngoko mlomo ka TZK kuzabe, kukho imidaniso (dance), imibongo (Poerty), umculo kwakunye ne comedy. Iqala ngentsimbi yeshumi kusasa umnikelo uxabisa iR30.

Qhubekeka ufunda

Ibeyi mpumelelo iCareer Talk eMpozolo

Ngu: Mfundo Mpathani Mpozolo – Usuku ebelubekwe bucala njengosuku lokwabelana ngolwazi eMpozolo lubeyimpumelelo. Ulutsha lwalendawo kwakunye nendawo ezingqongileyo beluphume ngobuninzi uzokuzivela ngokunokokwalo abakuphathelwe ngabaququzeleli balendibano. Olusuku liququzelelwe yi SDF Foundation nezimisele ukuphucula imeko yezemfundo kwindawo zasemakhaya. Abakwa SDF Foundation bazise olusuku ngokubambisana nabaxhasi babo abafana no Sanlam, Nedbank, BrandSA, Auditor General South Africa kwakunye neziko lezemfundo iWalter Sisulu University. Ngokwamazwi ombulelo njengo Ceba walendawo uMnumzana Siviwe Mrobo wakwa ward 21 phantsi ko Masipala wase Mbhashe kwi khasi lakhe lonxibelelwano ubhale wathi “Yonk’ into ihambe kakuhle, siyabulela kuba xhasi nakubo bonke…

Qhubekeka ufunda