Zisavuliwe izicelo ze Inkciyo EC

Ngu: Mfundo Mpathani Xhorha – Zimalunga nekhulu – (100) izicelo esele zingenisiwe kwabe Inkciyo EC ngabo bazimisele ukuthatha inxaxheba kulonyaka, kwaye basalinde ezinye izicelo. Ngethuba sithetha nomququzeleli we Inkciyo EC, uNasizo Mndende ukungqinile ukuba zisavuliwe izicelo kude ibe ngumhla wamashumi amathathu kwinyanga ka June (30-June 2021)   Inkciyo EC liphulo eliququzelelwa ngu Umzi Kantu kwakunye ne Bomvane Youth Foundation, iinjongo ukukuxhobisa nokuphakamisa ulutsha lomnt’ omnyam’ abaphuma kwindawo ezihlelekileyo zephondo le Mpuma Kapa. Oku ikwenza ngokuba nika ulwazi ibaxhobisa ekulweni indlala kwakunye nemicelimngeni echaphazela uluntu ingakumbi ulutsha kwindawo abahlala kuzo kwiphondo iMpuma…

Qhubekeka ufunda