Operation 250 Goodie bags with toiletries

“During our Inkciyo Eastern Cape parades I have noticed that sometimes kukho abantwana abangekho comfortable ukombela or to dance because abanye banukelwa ngamakhwapha not because balibele ukufaka roll on but because they don’t have them at all, and it is our responsibility as the team to take action ngalonto. No child should lack toiletries at all and we are pleading with anyone who would like to join this challenge and help us have 250 goodie bags for our Inkciyo EC members that will be distributed during our next Inkciyo EC…

Qhubekeka ufunda

Iinkonzo eluntwini kutsho uMasipala wase Mbhashe

Ngu: Mfundo Mpathani Xhorha – “Isixhosa sithi Ingwe izidla ngamabala, uluntu lwase Mqhele kwa wadi 28 eXhorha belusithi huntshu kumasipala waseMbhashe ngelixa iCandelo leZiseko belisenza unikezelo lwendlela ephakathi ko Mqhele ukuya eMrhabe ngokukhokhelwa nguCeba Mcotsho. UCeba wale ndawo uTyali kunye noluntu lwale ndawo iinyembezi bebezibambe ngeenkophe ngenxa yochulumanco bebenalo, emva kweenkqwithela abadlule kuzo kunzima bekhala esimantshiyane bengenandlela kodwa xa kunamhlanje bayazingca ngendawo yabo” Lityibele latsho ikhasi lonxibelelwano lika Masipala waseMbhashe kutshanje. Ziye zavakala zixubene izimvo zabafundi belikhasi ngethuba behlomla kulo, abanye benqwenela iinkonzo ezikumila kunje ukuba zenziwe nakwezabo iwadi, abanye betyhola…

Qhubekeka ufunda