Uyabuya ucimi danya ka Eskom

Ukuqhawuqhawuka kombane kuyabuya kwilizwe loMzantsi Afrika, abakwa Eskom bazise ngokubuyiselwa kuka Stage 2 kuka cimi danya wombane ukusuka ngentsimbi yesihlanu ngenjika langa yange Cawa ukuya kwintsimbi yeshumi ngo Lwesibini ebusuku.

Read More

Ngahle ubanjelwe ku Mahasana umdyarho wamahashe

Ngu: Mfundo Mpathani Mahasana – Umasipala waseMbhashe uququzelela umdyarho wamahashi ozobangomhla wesithandathu – 6 June 2021. Ukuba zonke izinto zihambe kakuhle lombhanti uzoqhubekela kumabala omdyarho akuMahasana. Ngokwengxelo yomququzeleli wamahashe kuGatyana, uMr

Read More

TZK Theatre ikuphathela uJwarha ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana – IQhula nomonwabisi uJwarha nanjengoko esaziwa luluntu kumakhasi onxibelelwano negqiza le TZK Theater lizakube lisonwabisa uluntu kwi holo ye dolophu ku Gatyana kungentsuku zatywala. UJwarha kwakunye

Read More

Ibeyi mpumelelo iCareer Talk eMpozolo

Ngu: Mfundo Mpathani Mpozolo – Usuku ebelubekwe bucala njengosuku lokwabelana ngolwazi eMpozolo lubeyimpumelelo. Ulutsha lwalendawo kwakunye nendawo ezingqongileyo beluphume ngobuninzi uzokuzivela ngokunokokwalo abakuphathelwe ngabaququzeleli balendibano. Olusuku liququzelelwe yi SDF Foundation

Read More

Icawe yindawo yokhuseleko hay’ impalalo gazi

Ngu: Vuyo Flente Centane:  Sityelele iintsapho ezichaphazeleke yintlungu  yokudutyulwa kwamalungu wentsapho zawo, ilungu losapho luka mfundisi ngu Manene Cithwa nosixelele ukuba belusapho baxheleke kakhulu emphefumlweni ngesisehlo sokubulawa komfundisi ecaweni  kuba

Read More

Ipolisa lidubule umfundisi nenkosi!

Ngu: Mbhaleli Wethu Centane – Kwinkundla kamantyi yaku Centane kuvela ipolisa elityholwa ngokudubula libulale amadoda amathathu kuCentane. Eli polisa lililungu lokhuseleko lweengcungcu (VIP Protection) laseMthatha lacela ‘ukubolekwa’ umhlaba kuNkosi Siyabulela

Read More

Kuza kubanjwa iMpozolo Career Talk 2021

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana –  Uceba wakwa wadi 21 kwi khasi lakhe lonxibelelwano, uMnu Mrobo umema bonke abo banemfundo enomsila, kwanabo bahleli emakhaya bengenazingxungxo ngokwempangelo,  kwanabo baphumelele ibanga leshumi benomdla

Read More

UMasipala wase Mbhashe udlulisa ngolwazi ku mafama

Ngu: Mfundo Mpathani Dutywa – UMasipala wase Mbhashe uzakube ubambe inkqubo yokufundiswa kwa mafama ngezolimo. Olusuku lokwabelana ngolwazi kwezolimo lizakube libanjelwe eQombe Cropping Fields kwa ward 8 ngomhla we 12

Read More

Rhabulaph’ ungafinci kutsho uBunono

Ngu: Mfundo Mpathani Dutywa – Imvumi esele izenzele igama emculweni uBunono Mxokwana uzakube engcamlisa abathandi bomculo wakhe eVamies Guest House eDutywa kwinyanga ezayo ngomhla wama 21 May 2021. Ngokwengxelo epapashiweyo

Read More

President announces 27 October 2021 as date of elections

WEDNESDAY 21 APRIL 2021 President Cyril Ramaphosa has announced Wednesday, 27 October 2021, as the date on which local government elections will take place. This will be the sixth time

Read More