Bakhala ngamanz’ eMendwana ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani

Lurhwayizo – Uluntu lwe lali yase Mendwane eLurhwayizo lukhala ngokusela nezilwanyana kwelothontsana lamanzi lifumanekayo kule lali. Ngokwengxelo ethiwe thaca kwidesika yethu yendaba zo Mbhashe News kwakunye no Mbhashe FM ngumhlali wale lali, u Amanda Thethi  uthe “ukususela ngonyaka ka 2018 kude kubengoku u2021 awekho amanzi, eyonanto ibuhlungu yile yokuba kufuneka sikhe emilanjeni njengokuba ubona  kwifoto, amanzi awacocekanga kuba nazo iinkomo zisela kwalapha kule ntlambo uyabona kunzima kum ukugoba kodwa ndingumntu omtsha kubekiselaphi kengoku kwinkondekazi ezihlala imihla nezolo kwezilali, ezihlala zisela lamanzi njalo. Lento ibeka impilo yabo kuxinizelelo lokuba bangosulelwe zizifo kuba basel’ amanzi angacocekanga. Kwaye  bangonzakala kuba lendawo ayilungelanga ukuba kungahamba umntu, nantoni na ingenzeka nanje ngokuba uzibonela. Oomakhulu beth’ abahoyekanga ku Mbhashe Municipality yiyo lento ndiyi reporter ngokwam ngoba sifuna utshintsho kwindawo esisuka kuzo” utyibele watsho umhlali wase Mendwana echaz’ imbilini yakhe kwidesika yethu yendaba.

 

Ngokwengxoxo esiyifumeneyo ephakathi ko mhlali kwakunye, Sodolophu iquka no ceba uMnu Mrobo kuvakala ukuba kukho ilali ezinomceli mngeni kwakunye no Eskom ukusukela kunyaka ophelileyo, kodwa kuvakala ukuba lomcimbi wombane uyaqwalaselwa. Nezinye ilali ezingaphumi manzi ezifana no Mthokwane kwakunye no Nondobo ujongwe ngeliso elibanzi umcimbi wazo uzakuqwalaselwa, ilebele ngelitshoyo lengxoxo ithiwe thaca kwidesika yethu yendaba.

 

Kutshanje umbutho wezo politiko I African Christian Democratic Party uthe ufuna ukuyi bethelela into yokuba kulilungelo laye nabani kwilizwe loMzantsi Afrika ukuba afikelele kumanzi acocekileyo, uthutho lwelindle, isidima, kwakunye nobomi obukumgangatho olungileyo. Lo mbutho, ngokomlomo wenkokheli yawo uKenneth Meshoe uthe “bamalunga nezigidi ezithathu abantu abahlala kweli lizwe abangafikeleliyo kwinkonzo ezingundoqo zokuhanjiswa kwamanzi. Watsho esithi ukunkinkishwa kwamanzi ngeloli ezithwala amataki, lawo alingene ukuhlwanjwa kwezandla nokupheka kodwa hayi ukugungxulwa kwelindle”

Amanye Amanqaku