Bekubanjwe ingxoxo yasetafileni eMbhashe

I-Eastern Cape Provincial Heritage Resources Authority (ECPHRA), uMasipala waseMbhashe kunye neKholeji iKing Hintsa, zibambe ingxogxo yasetafileni (Round Table discussion) kwindlu yentlanganiso yebhunga lomasipala waseMbhashe eDutywa ngomhla wama-28 Julayi 2022 ibhexeshwa nguMnu. Noah osuka kwibhunga i-ECPHRA.

Ingxoxo etyebileyo ngembali yeNkumkani uHintsa, ukulondolozwa kwelifa kwakunye namathuba anokuthi axhamlise uluntu ngenjongo yokukhulisa uqoqosho lwalommandla, konke oku kuye kwadakancwa kwintetho ethe yenziwa ngu Professor Ncedile Saule ngosuku lwengxoxo. Imincili ibibhalwe ebusweni bukaSodolophu uCeba Samkelo Janda ngelinyathelo nanjengoko ukulondolozwa kwamafa ingomnye wommba osondeleyo entliziyweni yakhe kuba unamathuba amaninzi okuphucula ezoqoqosho kulommandla.

Okunye okuphambimbili ibikukusekwa kweqela elizakuthi liququzelele kwaye livelise amacebo okuphunyezwa nokulondolozwa kweli lifa lemveli ngentsebenziswano nebhunga i-ECPHRA.

Amaqela achaphazelekayo; Indlu yeKumnkani yaseNqadu,

Albany Museum, Nelson Mandela Museum

Amathole Museum, Willowvale Hiking Adventures, Khanya Community Radio, Youth Council, Council of Churches namanye amaqela, azivele ngokwawo kwaye azinikela ukuba yinxalenye yeqonga elisekiweyo.

Esi sisiqalo sezinto ezinkulu!!

Elinqaku lipapaswhe likhasi lika Masipala wase Mbhashe

Amanye Amanqaku

Leave a Comment