Ingaba unengxaki malunga nomtshato wesintu? LRC ingakunceda

Intengiso: Abakwa Legal Resource Centre bangakunceda kwingxaki zakho zemitshato eyayenziwe kwilixa elingaphambili kwale mithetho ikhoyo, nalapho kufumaniseka ukuba amanye amaqabane ayengenalo ilungelo ngokwaneleyo kulo mtshato. Ukuva ngcono batsalele kulenombolo: 031 301 7572 kungenjalo uthumele imbalelwano ku sandra@lrc.org.za iwebsite yabo ngu www.lrc.org.za Phulaphula uMbhashe FM ngalamaxesha alandelayo ukuva banzi ngoncedo labakwa Legal Resource Centre: 7:40 – IsiXhosa 8:40 – English 9:40 – IsiXhosa 11:40 – English 14:40 – IsiXhosa 15:40 – English Download incwadana yesi Xhosa uzifundele ukuba bangakunceda njani abakwa Legal Resources Centre Equality for African Women IsiXhosa (003) Download incwadana…

Qhubekeka ufunda