Lorencia is looking for Makwakwa family in Dutywa.

I am Lorencia Ranala from Limpopo Province (Mamphogo village). I am currently staying at Alexandra (Johannesburg) because of work. I am writing this email because I need your help and I believe Mbhashe FM will help me. kindly assist, I am looking for long lost grandmother’s family at Dutywa (Eastern Cape). Her name was Nonkululeko Priscilla Makwakwa. She came to Johannesburg at her young age and she worked at Baragwanath hospital as a nurse, she never went back home then she met my grandfather, they both moved to Limpopo. It…

Qhubekeka ufunda

Lizakubamba isifundo ngo Joe Slowo isebe lokuhlaliswa koluntu -EC

UMphathiswa woku Hlaliswa Koluntu kwi Phondo le Mpuma Kapa umama uNonceba Kontsiwe uzakube ebambe I Annual Joe Slovo Memorial Lecture namhlanje umhla we 18 Novemba 2021. Esi sifundo sakube sihanjiswa ngu Professor Somadoda Fikeni ongu Mkomishinala kwi Public Service Commission. UProf. Fikeni uzakube ecangcangcatha kumxholo othi: “Building sustanainable communities: A case for the prioritization of the destitute and vulnerable in human settlements delivery in the Eastern Cape” Esi sifundo sakube sibanjwe ngobuchwephesha balemihla – virtually phakathi kwentsimbi ka 17:00 – 19:00 Phulaphula ku Mbhashe FM sakukuphathela ngqo olusasazo ku www.mbhashefm.co.za…

Qhubekeka ufunda

Isisibhadubhadu eGqeberha indoda yaku Nkxankxashe ifun’ uncedo

Gatyana – Indoda eyinzalelwane yaku Nkxankxashe ku Gatyana nezichaze njengo Lindile Mbonani, uKrila usisibhadubhadu e”main street” kwi dolophu yase Gqeberha. Sileli jelo ngokwengxelo esiyithelwe tshuphe ngu Mgcaleka omhle owaziwa njengo Zanendyebo osele ezindze kwidolophu yase Gqeberha utyatyadule wathi. “Ngethuba ndimbuza ukuba indoda ngumni, waphi? uphendule ngelithi ungu Krila,uThangana, uLindile Mbonani waku Nkxankxashe ku Gatyana kodwa ngoku akanabani uhla esenyuka kwizitalato zase Bhayi ngenxa yokuxakwa ngamaqhinga namacebo okuphila apho kwelasemzini” UZanendyebo uqhube wathi lendoda wenze isivumelwano nayo ukuba basoloko bedibana kule kona yase main street ukuze abane eyiphathela izintoyinto ezisiwa phantsi kwempumlo…

Qhubekeka ufunda

“iDolophu yaku Gatyana kulapho afela khona amaphulo ka rhulumente

Gatyana – Lo ungasentla ngu mbhalo obhalwe liphephandaba i Ground Up libalisa ngamaphulo ka rhulumente afe amanqe kwi dolophu yaku Gatyana. Kulomhlathi eliphephandaba ligxile ku ward 21 phantsi ko Masipala wase Mbhashe, nalapho libalisa ngezikolo ezitshabalalayo ezazokhiwe kwiminyaka yo 1980, esitsha esinendonga ezingagqitywanga nalapho unokhontilakha wawushiya phakathi umsebenzi wakhe kwiminyaka emithathu edlulileyo, liqhuba licacisa ukuba iimpopo zamanzi zikhala umoya kuqikelelwa ukuba yiminyaka esele ifika kwisithandathu besela lo moya abantu base Lurhwayizo, kungenjalo babelane nezilwanyana esosicheku sifumaneke ngenxa ye mvula. Indlela kuchwazwa ukuba ayihambeki xa kuye kwakho imvula ezingamandla. Ukanti uluntu lwase…

Qhubekeka ufunda

Late businessman and philanthropist Bab’uNdlovu’ remembered

Hundreds of mourners gathered in Dutywa today, October 20 to pay their last respects to late businessman and philanthropist, Mthetheleli Ngumbela, who died in a car accident on the N2 between Butterworth and Idutywa on October 13. Ngumbela (81) had been driving back to Dutywa from his farm in Healdtown when his car collided with a truck about ten kilometres from Dutywa. He has been described as kind, caring, selfless and a champion of community development by several mourners that spoke at his memorial service held at Dutywa Stadium today.…

Qhubekeka ufunda

Man arrested for murder of his girlfriend

Acting Amathole District Commissioner, Brigadier Ngangema Xakavu, has expressed shock and condemned an incident in which a woman was killed by her partner at Weza Village in Willowvale, yesterday. Police arrested a man (32) after he fatally shot a woman (35). Police spokesperson, Captain Siphokazi Mawisa, said it is alleged that the deceased was with the suspect when an argument broke out between the two in their homestead. She said the suspect went to his vehicle and took a firearm and shot the deceased in her upper body. “Police recovered…

Qhubekeka ufunda

EC Human Settlements MEC Nonceba Kontsiwe will hand over houses in Dimbaza

East London – Eastern Cape Human Settlements MEC, Nonceba Kontsiwe, will hand over 50 houses to destitute families in Dimbaza, under Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) on 15 October 2021. The houses are part of the Dimbaza Polar Park Rectification Project which has already completed 50 houses in its first phase. The second phase is currently under construction for the next 50 houses which is set to be complete during this financial year. The elderly, disabled, child-headed households and military veterans are prioritized in this project by providing them with…

Qhubekeka ufunda

Ulishiyile eli utat’ uNgumbela!

Dutywa – Sibuhlungu ukunazisa ukuba omnye woosomashishini abantsundu abankqenkqeza phambili eMpuma Koloni, utata uMthetheleli Ngumbela, ulishiyile eli emva kokugaxeleka kwingozi yemoto izolo. Usapho likungqinile oku. Iinkcukacha ezithe vetshe zakulandela. UNgumbela nakumazi ngamashishini wakhe kooGcuwa, Dutywa, Monti, Bhofolo, ukukhankanya nje iindawo ezimbalwa… Ebekwanguye nomthandi wezemidlalo, ingakumbi iqakamba nebhola ekhatywayo. Emva kokudinwa kukulinda urhulumente waqala ukuzakhela awakhe amabala ezemidlalo kwiindawo ngeendawo. Kukho nela nala lakhe lase Dutywa ludume ngezaziso zakhe ezithi “Asimanga rhulumente, siyaqhuba” nezinye. Ulishiye eli esakhalela I R11-Million eye yaphela emehlweni emva kokuba kuthiwe uzakulungisa eli Bala lakhe laseDutywa. Thina…

Qhubekeka ufunda