Bakhala ngamanz’ eMendwana ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani Lurhwayizo – Uluntu lwe lali yase Mendwane eLurhwayizo lukhala ngokusela nezilwanyana kwelothontsana lamanzi lifumanekayo kule lali. Ngokwengxelo ethiwe thaca kwidesika yethu yendaba zo Mbhashe News kwakunye no Mbhashe FM ngumhlali wale lali, u Amanda Thethi  uthe “ukususela ngonyaka ka 2018 kude kubengoku u2021 awekho amanzi, eyonanto ibuhlungu yile yokuba kufuneka sikhe emilanjeni njengokuba ubona  kwifoto, amanzi awacocekanga kuba nazo iinkomo zisela kwalapha kule ntlambo uyabona kunzima kum ukugoba kodwa ndingumntu omtsha kubekiselaphi kengoku kwinkondekazi ezihlala imihla nezolo kwezilali, ezihlala zisela lamanzi njalo. Lento ibeka impilo yabo kuxinizelelo…

Qhubekeka ufunda

Sigwetyiwe isigebenga sendoda eXhorha

Ngu: Mbhaleli Wethu Xhorha – Igwetywe oodilikajele abathandathu indoda eyaxabela isinqandamathe nabantwana ngezembe! Litshon’ emini namhlanje kuNowa Makula (32) oyinzalelwane yaseZimbabwe emva kokuthiwa nka ngoodilikajele abathandathu kwinkundla yamatyala eXhorha. UMakula ebejamelene netyala lokuxabela ngezembe nokubulala isinqandamathe sakhe uNomzamo Mhlathi (42) nabantwana bakhe abahlanu abanguAzakhiwe (10), Yibanathi (7), Wineka noThoko abangamawele (5) kunye nemveku eneenyanga ezintandathu ngethuba belele kulo nyak’ uphelileyo. UMakula wakwenza oku kwilali yaseSidabekweni eXhora waze wayozimela kwindawo eGinsberg, eQonce, nalapho wabanjwa emva kweentsuku ezintathu emva kwesiganeko. Ilungu legunyabantu lotshutshiso (NPA), uAdvocate Barry Madolo uthe: “Sanelisekile siyiNPA ngoba le nto…

Qhubekeka ufunda

Ngahle ubanjelwe ku Mahasana umdyarho wamahashe

Ngu: Mfundo Mpathani Mahasana – Umasipala waseMbhashe uququzelela umdyarho wamahashi ozobangomhla wesithandathu – 6 June 2021. Ukuba zonke izinto zihambe kakuhle lombhanti uzoqhubekela kumabala omdyarho akuMahasana. Ngokwengxelo yomququzeleli wamahashe kuGatyana, uMr Nosilela uthe “ngale mini kobe kuboniswa imidlalo yentlobo zonke zamahashe. Ngomso ndizobe ndikulamabala omdyarho akuMahasana ukuyoncedisana nokujonga kumalungiselelo” Eli lelinye lamaphulo azonika umtsalane kubakhenkethi kule ngingqi ukwelekelela kwiTenza Festival neMbhashe Coast Hiking Challenge elungiselelwa impela veki ye16 June 2021. “We support homestay accommodation, artists, hawkers, tour guides and transport operators. Please take note of these proposed dates and watch this…

Qhubekeka ufunda

TZK Theatre ikuphathela uJwarha ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana – IQhula nomonwabisi uJwarha nanjengoko esaziwa luluntu kumakhasi onxibelelwano negqiza le TZK Theater lizakube lisonwabisa uluntu kwi holo ye dolophu ku Gatyana kungentsuku zatywala. UJwarha kwakunye nenkosikazi yakhe uNozinzile, abantwana babo uNgqayimbana no Qhagalakhe bazobe bekucubhula ngentsini ngomhla weshumi elinesithandathu – 16 June 2021. Ngoko mlomo ka TZK kuzabe, kukho imidaniso (dance), imibongo (Poerty), umculo kwakunye ne comedy. Iqala ngentsimbi yeshumi kusasa umnikelo uxabisa iR30.

Qhubekeka ufunda

Ibeyi mpumelelo iCareer Talk eMpozolo

Ngu: Mfundo Mpathani Mpozolo – Usuku ebelubekwe bucala njengosuku lokwabelana ngolwazi eMpozolo lubeyimpumelelo. Ulutsha lwalendawo kwakunye nendawo ezingqongileyo beluphume ngobuninzi uzokuzivela ngokunokokwalo abakuphathelwe ngabaququzeleli balendibano. Olusuku liququzelelwe yi SDF Foundation nezimisele ukuphucula imeko yezemfundo kwindawo zasemakhaya. Abakwa SDF Foundation bazise olusuku ngokubambisana nabaxhasi babo abafana no Sanlam, Nedbank, BrandSA, Auditor General South Africa kwakunye neziko lezemfundo iWalter Sisulu University. Ngokwamazwi ombulelo njengo Ceba walendawo uMnumzana Siviwe Mrobo wakwa ward 21 phantsi ko Masipala wase Mbhashe kwi khasi lakhe lonxibelelwano ubhale wathi “Yonk’ into ihambe kakuhle, siyabulela kuba xhasi nakubo bonke…

Qhubekeka ufunda

Icawe yindawo yokhuseleko hay’ impalalo gazi

Ngu: Vuyo Flente Centane:  Sityelele iintsapho ezichaphazeleke yintlungu  yokudutyulwa kwamalungu wentsapho zawo, ilungu losapho luka mfundisi ngu Manene Cithwa nosixelele ukuba belusapho baxheleke kakhulu emphefumlweni ngesisehlo sokubulawa komfundisi ecaweni  kuba lonto iyaqala ukwenzeka kweli lizwe. Ukanti othethel’ usapho lako mkhulu uKwedinana Nteseyiya Bushenge uthi belusapho abakazamkeli tu ezindaba kuba uNkosi bebethembele kuye, kwaye kuzo zonke iziganeko ezathi zehla kwelilizwe zange beve kuthiwa inkosi ibulawelwe emzeni wayo. Unobangela walombhodamo ngumhlaba okokhiwe kuwo icawe umrhanelwa utyhola ngokuba ngumhlaba wakhe owathi wawuboleka icawe ukuba ikhonzele kuwo kodwa emveni kokuba ethe waqhekeka kule cawe…

Qhubekeka ufunda

Ipolisa lidubule umfundisi nenkosi!

Ngu: Mbhaleli Wethu Centane – Kwinkundla kamantyi yaku Centane kuvela ipolisa elityholwa ngokudubula libulale amadoda amathathu kuCentane. Eli polisa lililungu lokhuseleko lweengcungcu (VIP Protection) laseMthatha lacela ‘ukubolekwa’ umhlaba kuNkosi Siyabulela Bushenge akhonza naye, wavuma. Kwathi kusenjalo icawe yona yaqala ukwakha iholo layo kulo mhlaba ubolekwe leli polisa kwilali yakwaNontshinga. Ipolisa eli langqala ngqo kule cawe liyobuza umfundisi uMaxwell Citwa ukuba kuqhubeka ntoni kumhlaba ‘walo’. Emven’ koko iye yazizithonga; ipolisa eli lidubula umfundisi lo nelinye igosa lale cawe elinguLusanda Ntsompo. Eli polisa liphume apho layokugqogqa iNkosi le yamnika lo mhlaba, nalapho…

Qhubekeka ufunda

Kuza kubanjwa iMpozolo Career Talk 2021

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana –  Uceba wakwa wadi 21 kwi khasi lakhe lonxibelelwano, uMnu Mrobo umema bonke abo banemfundo enomsila, kwanabo bahleli emakhaya bengenazingxungxo ngokwempangelo,  kwanabo baphumelele ibanga leshumi benomdla wokudlulela phambili ukuba basondele nganeno kuzakube kukho iMpozolo Career Talk eMendu ngomhla weshumi elinesine kulenyanga – 14 MAY 2021. IMpozolo Career Talk izakube ibanjelwe esikolweni iMpozolo Secondary School ukusuka nge ntsimbi yesibhozo kusasa – 8:00. Ngokwengxelo lomcimbi uququzelelwa yi SDF Foundation kwakunye nabaxhasi bayo. Ubhale wenjenje uMnu Mrobo kwikhasi lakhe lonxibelelwano. “We invite even those who are sitting at home…

Qhubekeka ufunda

Rhabulaph’ ungafinci kutsho uBunono

Ngu: Mfundo Mpathani Dutywa – Imvumi esele izenzele igama emculweni uBunono Mxokwana uzakube engcamlisa abathandi bomculo wakhe eVamies Guest House eDutywa kwinyanga ezayo ngomhla wama 21 May 2021. Ngokwengxelo epapashiweyo lo ka Mxokwana uzakube ekhatshwa ngu TNS owaziwayo kweli kwakunye no Mphozisi oyinzalelwane yase Mevane ku Gatyana. Kulindeleke ukuba kwisinxibo sosuku uvathe ezimhlophe ezikhatshwa yimibala egolide.

Qhubekeka ufunda