Kuza kubanjwa iMpozolo Career Talk 2021

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana –  Uceba wakwa wadi 21 kwi khasi lakhe lonxibelelwano, uMnu Mrobo umema bonke abo banemfundo enomsila, kwanabo bahleli emakhaya bengenazingxungxo ngokwempangelo,  kwanabo baphumelele ibanga leshumi benomdla wokudlulela phambili ukuba basondele nganeno kuzakube kukho iMpozolo Career Talk eMendu ngomhla weshumi elinesine kulenyanga – 14 MAY 2021. IMpozolo Career Talk izakube ibanjelwe esikolweni iMpozolo Secondary School ukusuka nge ntsimbi yesibhozo kusasa – 8:00. Ngokwengxelo lomcimbi uququzelelwa yi SDF Foundation kwakunye nabaxhasi bayo. Ubhale wenjenje uMnu Mrobo kwikhasi lakhe lonxibelelwano. “We invite even those who are sitting at home…

Qhubekeka ufunda

Rhabulaph’ ungafinci kutsho uBunono

Ngu: Mfundo Mpathani Dutywa – Imvumi esele izenzele igama emculweni uBunono Mxokwana uzakube engcamlisa abathandi bomculo wakhe eVamies Guest House eDutywa kwinyanga ezayo ngomhla wama 21 May 2021. Ngokwengxelo epapashiweyo lo ka Mxokwana uzakube ekhatshwa ngu TNS owaziwayo kweli kwakunye no Mphozisi oyinzalelwane yase Mevane ku Gatyana. Kulindeleke ukuba kwisinxibo sosuku uvathe ezimhlophe ezikhatshwa yimibala egolide.

Qhubekeka ufunda

Kubhaqwe amathamb’ omntu ku Centane

Ngu: Vuyo Flente Centane – Abantwana base Mthwaku/Cebe bebeyozingela iinyamakazi ngethuba bedibana nethambo lentloko yomntu ngenjika langa izolo kumlambo ose Nxaxho eTsweleni. Abahlali bahlabe umkhosi emveni kokuba bexelelwe ezindaba ngabantwana,kuvakala ukuba bekukho nengubo nabathe bayifaka emanzini abantwana phofu bona bezidlalela engeka bonakali amathambo. Nam ke ndiye ndafika apho ndihamba namapolisa babe abahlali bephume ngobuninzi bezoku zibolena . Ngentseni yanamhlanje ngezithuba zika5 ndifumene WhatsApp voice note komnye wabahlali esithi babhaqe amathambo ndakhawuleza ndathetha no Tata uMr Nikani we CPF (Community Police Forum) kwakunye no Station Commander waku Centane Captain Mbangi yhoo…

Qhubekeka ufunda

Ufikile izolo unokontraka ozokulungisa indlela eNgadla

Ngu: Mfundo Mpathani Gatyana – 25 March 2021 isebe lakwa Transport limzisile unokotraka ozokwenza indlela eNgadla. Emva kwexesha elide kukhalwa ngabantu base Ngadla naku Mahasana uDepartment of Transport ukhuphe imali engage Two Million ezokwenza indlela ekwisithuba sika 5km ukuya evenkileni eNgadla. Isimo sisesibi kakhulu kuMahasana, kusesikhalo esikhulu, isebe lithi akukho mali. Kwintlanganiso yabahlali izolo kuvunyelwene ukubeni kucelwe idinga noMEC wakwa Transport ukukhangela isisombululo. Abahlali bavumelene ukuba logama inkokheli zabo zisehla zinyuka ukukhangela isisombululo, bona bazakuqhubekeka bevala zonke intshukumo, indlela, izikolo, inkonzo iklinikhi, de kuvele impendulo. Emva kokuthetha kwam noMEC uTikane izolo…

Qhubekeka ufunda