Kusezigebengeni eNgadla ku Gatyana!!!

Gatyana – Ijike yabasisigqubu sezigebenga nemiguvela ilali yase Ngadla ku Gatyana. Uluntu lwale lali lisathokombisile emva kokudutyulwa kubulawe unovenkile nongummi wase Somalia kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ezingenayo kusasanje ingxelo ngokonokrawuzana osithele thsuphe sileli jelo ithi “Kudutyulwe lwangcola ungele umama othengisayo eMdikane kule lali, kukrokrelwa ukuba ibilikhuthuzo. Abaziboneleyo bona beve gezithonga zompu, exesheni bafike edada egazini sele eswelekile” Sileli jelo izolo besipapashe inqaku ngomzimba womntu obhaqwe uthiwe tya ngakwisiphambuka saku Magevane. Siyaxhalabisa isantya oluhamba ngaso ulwaphulo mthetho kwilali esihlala kuzo kulommndla. Umbuzo uluntu olushiyeka luzibuza wona kukuba ingaba senzentoni ekuhlaleni okanye iyakuba…

Qhubekeka ufunda

Lungxamele uxaka ulwaphulo-mthetho ku Gatyana

Gatyana – Ulwaphulo-mthetho lungxamele ukuqatsela kwi dolophu yaku Gatyana ephantsi ko masipala wase Mbhashe. Kutshanje ngokompoposho okhutshwe kwikhasi lonxibelelwano lika Ceba wakwa ward 22 uMnumzana Ndinisa lithi “kukho umzimba womntu ofunyenwe udunduluze esiphambukeni ku Magevana” kule dolophu yaku Gatyana abesebe lesipolisa bebesathatha iinkcukacha kulendawo ngethuba sibhala elinqaku, wona umzimba ubungekaziwa okwangoku.

Qhubekeka ufunda

Kudutyulwe usomashishini wabhubha eNgadla

Ingxelo esiyifumene kunokrawuzana othembekileyo ithi izolo kwilali yase Ngadla evenkileni yakhona kufike amadoda angaziwayo ehamba ngenqwelo mafutha nalapho amabini aye ohlika acele khona ukuncedwa. Ngethuba befika kule venkile kuvakala ukuba bekusele kuvaliwe kuthengiselwa efestileni. Lamadoda kutyholwa ngelokuba aye anyanzelisa ukuba mawavulelwe nalapho usomashishini nomngumi wase Somalia uvakalise ukuba kusebusuku, ingxelo iqhuba ithi kulapho bayebavulela khona nge mbumbulu kulo novenkile wabe kanti uyasweleka endleleni eya esibhedlela.

Qhubekeka ufunda

Ufunyenwe uSolomon Xethu osisigebenga – ubhubhile

Mahasana – Ingxelo epheleleyo iqhuba ithi ngokwenene nangokwenyaniso ufunyenwe lowo ebesoloko kubhulwa kuseliwa kukhangelwana naye uSolomon Xethu. Ngokwengxelo esiyifumene kumthombo wolwazi (igama siligcinile) ozibonele ngamehlo usixelele ukuba lo ka Xethu ubanjwe ekuzeni kusa kwanamhlanje ehleli kumhlobo wakhe othile ekukrokreleka ukuba bayancazelana batshaya icuba kunye. Emva kokukhwazwa kuka iwu loka Xethu uphuncuke kwabobahlali waze wayokuzirhintyela wazixhoma waba kanti uyawunabela uqaqaqa. Lo nokrawuzana uthembekileyo ukungqinile ukuba amagosa esipolisa akwindawo yexhwayelo sithetha nje kusalindwe abakwa forensic. Ukhwathe belikhona iqaqobana lo sapho lika Solomon kule miheshuzo. Ngethuba ebuzwa uXethu ngentwazana ekutyholwa ukuba wayigebenga kusini…

Qhubekeka ufunda

Ngubani lo uthe gqolo ebulala abantu eChafutweni?

Gatyana – Ngokwengxelo epapashwe lijelo lika mabonakude uSABC, “kuthe gqolo ukubulawa kwabantu kwilali yase Chafutweni neyenye yelali ze dolophu yalapha ku Gatyana phantsi kwalo masipala wase Mbhashe”. Uluntu lale ndawo kuchazwa ukuba baphila ubom bentshontsho besoyikisela imiphefumlo yabo, yiyo lonto bekhala esimantshiyane becela uMphathiswa wezesipolisa uMnumzana Bheki Cele kwakunye noMkomishinala wamaplisa welizwe ukuba bangenelele. Ingxelo ngokwentatheli elandela elinqaku, lobhubhane waqala ngonyaka ka 2020 kodwa akukabikho mntu ubanjiweyo uzakuthi ga ngoku, utyibele ngelitshoyo unondaba. UNkosi uNdabele Mtoto ukungqinile ngethuba ethetha nabendaba ukuba ngokwenene nangokwenyaniso kukho amakhaya ade avalwa ngenxa yokoyika esisimo sokubulawa…

Qhubekeka ufunda