The Art of Science Competition 2022

WIPISA brings to you The Art of Science Competition 2022 for female leaners from Grade R to Grade 8. The Art of Science is a competition that expresses science through art as creative expression can take on many forms. We welcome a variety of artistic media. Grand Prize – (For the school with the most entries) is a laptop to the value of R5000 sponsored by Mazi The Competition is open female learners from Grade R – Grade 8   WIPISA stand for Women In Physics in South Africa For more information please contact: wipisa@saip.org.za…

Qhubekeka ufunda

Isaziso soluntu kunye nesimemo seembizo zika Sodolophu.

Mbhashe – USodolophu woMasipala wengingqi yaseMbhashe, uCeba Samkelo Janda ngokugunyaziswa ngumthetho wesahluko sesine (4) (sentatho Nxaxheba yoLuntu) kunye nesahluko sesihlanu (5) (seSicwangciso soPhuhliso esiHlanganisiweyo) soMthetho weeNkqubo zikaMasipala onguNombolo 32 ka-2000; ukhupha isaziso sokuba uMasipala waseMbhashe uthanda ukumema bonke ooCeba, abameli bamaqela achaphazelekayo abhalisiweyo, uluntu kummandla waseMbhashe, amaziko karhulumente, amacandelo abucala nabameli bemibutho yoluntu kunye nabachaphazelekayo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kwiiMbizo zikaSodolophu bamnkelekile ukuba bazizimase. Iimbizo zikaSodolophu ziza kubanjwa ukusukela ngomhla we-17 kweyoMqungu 2022 ukuya kutsho ngomhla we-16 kweyoMdumba 2022 kuzo zonke iiwadi zaseMbhashe. Isicwangciso esiqulethe iinkcukacha malunga neentsuku siyafumaneka kulamaqonga onxibelelwano…

Qhubekeka ufunda

Luyisiphula nengcambu impathombi ulutsha lwaku Mputhi

Dutywa – uMbutho wolutsha iMEP Organisation (Mputhi Encouragement Project) eDutywa uzakube ubambe indibano eParish Hall ngomhla we 4 December 2021 kusasa. Injongo zalendibano kukwenza I “Awareness around GBV” Ngethuba sithetha nomququzeleli walendibano uNosipho Kewuti uthe, “Le ndibano izakuqala ngomngcelele ozakuqala ku Mputhi uyokungena eholweni edolophini eDutywa. Injongo kukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini, nempathombi abathi bayifumane. Sizakube sikhumbula no Kwasa Zozo owagetyengwa liqabane lakhe kunyaka ophelileyo, le yindlela esikhumbuza ngayo uluntu nge ntsuku ezilishumi elinesithandathu ezibekwe bucala ukulwisana nempathombi nokuhlukunyezwa komama” utyibele watsho uKewuti ngethuba ethetha no Mbhashe News. Ungathi ubeyinxalenye yalendibano…

Qhubekeka ufunda

Lizakubamba isifundo ngo Joe Slowo isebe lokuhlaliswa koluntu -EC

UMphathiswa woku Hlaliswa Koluntu kwi Phondo le Mpuma Kapa umama uNonceba Kontsiwe uzakube ebambe I Annual Joe Slovo Memorial Lecture namhlanje umhla we 18 Novemba 2021. Esi sifundo sakube sihanjiswa ngu Professor Somadoda Fikeni ongu Mkomishinala kwi Public Service Commission. UProf. Fikeni uzakube ecangcangcatha kumxholo othi: “Building sustanainable communities: A case for the prioritization of the destitute and vulnerable in human settlements delivery in the Eastern Cape” Esi sifundo sakube sibanjwe ngobuchwephesha balemihla – virtually phakathi kwentsimbi ka 17:00 – 19:00 Phulaphula ku Mbhashe FM sakukuphathela ngqo olusasazo ku www.mbhashefm.co.za…

Qhubekeka ufunda

I Diski nge Festive tournament

Willowvale – It has been confirmed that iDiski Nge Festive presents it’s second annual tournament. Venue : Willowvale (Ngadla at Sea Birds Sports Ground next to Ngadla J. S. S) Date: From 22 December 2021 till 25 December 2021. Affiliation fee: R500 each team Teams :16 teams expected Prices : Soccer Kit, Trophies, Medals Player of the tournament and Top goal scorer. The tournament will be played as group stages, remember you secure your place by paying your affiliation fee. NB: Prices will depend on a number of registered teams if…

Qhubekeka ufunda