Funda Ngathi

 

Mbhashe News liphephandaba le intanethi eliphantsi kwe Mbhashe Online Enterprise Pty Ltd nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo. Eliphephandaba le intanethi lipapasha ngolwimi lwesiXhosa ubukhulu becala, likwasebenzisa nesiNgesi kumanqaku esiwafumene kwabanye abashicileli. Iinjongo zethu siyi Mbhashe News kukucholachola phantse zonke iindaba ezingapapashwayo ngamaphephandaba ashicilela kulommandla, nokuthi sibalise ngendaba ezikhuthazayo, izinto ezakhayo nangezinto ezenzeka kwindawo esihlala kuzo.

Mbhashe News – Iindaba  zethu

Advertisiments