Ibeyi mpumelelo iCareer Talk eMpozolo

Ngu: Mfundo Mpathani

Mpozolo – Usuku ebelubekwe bucala njengosuku lokwabelana ngolwazi eMpozolo lubeyimpumelelo. Ulutsha lwalendawo kwakunye nendawo ezingqongileyo beluphume ngobuninzi uzokuzivela ngokunokokwalo abakuphathelwe ngabaququzeleli balendibano. Olusuku liququzelelwe yi SDF Foundation nezimisele ukuphucula imeko yezemfundo kwindawo zasemakhaya. Abakwa SDF Foundation bazise olusuku ngokubambisana nabaxhasi babo abafana no Sanlam, Nedbank, BrandSA, Auditor General South Africa kwakunye neziko lezemfundo iWalter Sisulu University. Ngokwamazwi ombulelo njengo Ceba walendawo uMnumzana Siviwe Mrobo wakwa ward 21 phantsi ko Masipala wase Mbhashe kwi khasi lakhe lonxibelelwano ubhale wathi “Yonk’ into ihambe kakuhle, siyabulela kuba xhasi nakubo bonke abathathe inxaxheba, Sindisa Dunga kwakunye negqiza lakho le SDF sibamba ngazo zozibini Rhadebe” Lawo ngamazwi ka ceba esenza umbulelo ngolusuku kuluntu elenze iMpozolo Career Talk yabayimpumelelo.

Amanye Amanqaku