Iindaba

Zitshe zangqungqa iivenkile ku Centane!

Zitshe zangqungqa iivenkile ezine (4) Buzi, Lewis, George’s Fruit and Veg kunye no Rajah Hardware kumgqibelo esiphuma kuwo. Unobangela womlilo awaziwa kodwa abazibonele ngamehlo bathi umlilo uqale e Lewis. Ngethuba sithetha nemanejala yenkile yakwa Rajah Hardware umnu Shanif Raan uthi uliqhwabela izandla isebe lezicima mlilo laku Centane ngoku rhuqa iinyawo ngethuba kusitsha iivenkile zabo,”Apha ayiyo nemizuzu emihlanu ukusuka kwi ofisi yabo uzokutsho apha kodwa khange bafike.” Lo ka Raan uqwele ngelithi kukho abantu abalahlekwe yimisebenzi yabo kodwa ubone kulungile ukuba ababhatale kude kuphele lena ka June inyanga. Ngethuba sisiya kwi…

Qhubekeka ufunda

Ufunyenwe uSolomon Xethu osisigebenga – ubhubhile

Mahasana – Ingxelo epheleleyo iqhuba ithi ngokwenene nangokwenyaniso ufunyenwe lowo ebesoloko kubhulwa kuseliwa kukhangelwana naye uSolomon Xethu. Ngokwengxelo esiyifumene kumthombo wolwazi (igama siligcinile) ozibonele ngamehlo usixelele ukuba lo ka Xethu ubanjwe ekuzeni kusa kwanamhlanje ehleli kumhlobo wakhe othile ekukrokreleka ukuba bayancazelana batshaya icuba kunye. Emva kokukhwazwa kuka iwu loka Xethu uphuncuke kwabobahlali waze wayokuzirhintyela wazixhoma waba kanti uyawunabela uqaqaqa. Lo nokrawuzana uthembekileyo ukungqinile ukuba amagosa esipolisa akwindawo yexhwayelo sithetha nje kusalindwe abakwa forensic. Ukhwathe belikhona iqaqobana lo sapho lika Solomon kule miheshuzo. Ngethuba ebuzwa uXethu ngentwazana ekutyholwa ukuba wayigebenga kusini…

Qhubekeka ufunda

Lukhala ngokungabinaziseko ulutsha laku Mgwebi

Gatyana – Lukhala esimantshiyane lusithi lu gwetye lingenatyala ulutsha la ku Mgwebi nekuyilali ephantsi kwe dolophu yaku Gatyana, ku Masipala wase Mbhashe. Le lali yaku Mgwebi ngoko cando lwemida lomasipala kwagwetywa ukuba ibephantsi kuka wadi 23. Ngethuba besibhalela silelijelo bathe thaca incwadi ebonakalisa ukuba ibisisphekepheke ingxamile isingisele ku ceba wale wadi bephokoza imbilini yabo. Umba obutshotshentla nekubonakala ukuba ubenza bangalali buhlayo ngumbamdela wokungabikho kwendlela esemgangathweni enxibelelanisa le lali kwakunye neelali ezingqongileyo eziquka iQhorha kwakunye ne Qwaninga. Lencwadi iqhuba ithi bafuna kulungiswe nale sele ikhona na kakade kuba ayikulungelanga ukusetyenziswa luluntu…

Qhubekeka ufunda

The Art of Science Competition 2022

WIPISA brings to you The Art of Science Competition 2022 for female leaners from Grade R to Grade 8. The Art of Science is a competition that expresses science through art as creative expression can take on many forms. We welcome a variety of artistic media. Grand Prize – (For the school with the most entries) is a laptop to the value of R5000 sponsored by Mazi The Competition is open female learners from Grade R – Grade 8   WIPISA stand for Women In Physics in South Africa For more information please contact: wipisa@saip.org.za…

Qhubekeka ufunda

Ngubani lo uthe gqolo ebulala abantu eChafutweni?

Gatyana – Ngokwengxelo epapashwe lijelo lika mabonakude uSABC, “kuthe gqolo ukubulawa kwabantu kwilali yase Chafutweni neyenye yelali ze dolophu yalapha ku Gatyana phantsi kwalo masipala wase Mbhashe”. Uluntu lale ndawo kuchazwa ukuba baphila ubom bentshontsho besoyikisela imiphefumlo yabo, yiyo lonto bekhala esimantshiyane becela uMphathiswa wezesipolisa uMnumzana Bheki Cele kwakunye noMkomishinala wamaplisa welizwe ukuba bangenelele. Ingxelo ngokwentatheli elandela elinqaku, lobhubhane waqala ngonyaka ka 2020 kodwa akukabikho mntu ubanjiweyo uzakuthi ga ngoku, utyibele ngelitshoyo unondaba. UNkosi uNdabele Mtoto ukungqinile ngethuba ethetha nabendaba ukuba ngokwenene nangokwenyaniso kukho amakhaya ade avalwa ngenxa yokoyika esisimo sokubulawa…

Qhubekeka ufunda

Ingaba unengxaki malunga nomtshato wesintu? LRC ingakunceda

Intengiso: Abakwa Legal Resource Centre bangakunceda kwingxaki zakho zemitshato eyayenziwe kwilixa elingaphambili kwale mithetho ikhoyo, nalapho kufumaniseka ukuba amanye amaqabane ayengenalo ilungelo ngokwaneleyo kulo mtshato. Ukuva ngcono batsalele kulenombolo: 031 301 7572 kungenjalo uthumele imbalelwano ku sandra@lrc.org.za iwebsite yabo ngu www.lrc.org.za Phulaphula uMbhashe FM ngalamaxesha alandelayo ukuva banzi ngoncedo labakwa Legal Resource Centre: 7:40 – IsiXhosa 8:40 – English 9:40 – IsiXhosa 11:40 – English 14:40 – IsiXhosa 15:40 – English Download incwadana yesi Xhosa uzifundele ukuba bangakunceda njani abakwa Legal Resources Centre Equality for African Women IsiXhosa (003) Download incwadana…

Qhubekeka ufunda

Prospect Academy Finishing School

Advert: Ungumfundi obebhale ibangaleshumi kunyaka ophelileyo? Ingaba iziphumo zakho ziwe nganeno kunoko ubukulindele okanye khange uvele nokuvela kumqulu wabo baphumeleleyo? Ungalahl’ ithemba iProspect Academy Finishing School ikhona ukuze ifezekise amaphupho neminqweno yakho. IProspect Academy Finishing School inikezela ngezizifundo zilandelayo: Maths, Physics, English, Life Science, Geography, kwakunye ne Agriculture. Isifundo (Subject) ngasinye sixabisa i R200, Faka isicelo sakho nge R100, ze ubhalise nge mali engange R500. Ngengcombolo ezithe qabavu qhagamshelana nathi kwezinombolo zilandelayo: 083 470 5554 okanye 083 797 3559. email: prospecta2022@gmail.com. Ungathi ugcwalise ixwebhu lesicelo kule dilesi:http://www.lkeducentre.co.za/Apply-Online.php kungenjalo iform kule dilesi: http://www.lkeducentre.co.za/downloads/Application_Form.pdf Sifumaneka…

Qhubekeka ufunda

Ikamvalethu Academy

Advert: Ingaba ufuna ukuphucula iziphumo zakho zebanga leshumi okanye ufuna ithuba lesibini lokuba uphinde uzibhale? Khusela ikamva lakho, ngokuthi uqhangamshelane nabase Ikamva Academy ngenkcukacha ezithe qabavu. Bakwanazo ne class ezongezelelweyo ukusuka ku Grade 10 ukuya ku Grade 12 nge migqibelo. Tsalela kulenombolo: 065 830 9515 email: ikamvalethuacademy@gmail.com Bafumaneka eNtyantyambo Primary School, Sir George Grey Street, Gqeberha 6205  

Qhubekeka ufunda

Isaziso soluntu kunye nesimemo seembizo zika Sodolophu.

Mbhashe – USodolophu woMasipala wengingqi yaseMbhashe, uCeba Samkelo Janda ngokugunyaziswa ngumthetho wesahluko sesine (4) (sentatho Nxaxheba yoLuntu) kunye nesahluko sesihlanu (5) (seSicwangciso soPhuhliso esiHlanganisiweyo) soMthetho weeNkqubo zikaMasipala onguNombolo 32 ka-2000; ukhupha isaziso sokuba uMasipala waseMbhashe uthanda ukumema bonke ooCeba, abameli bamaqela achaphazelekayo abhalisiweyo, uluntu kummandla waseMbhashe, amaziko karhulumente, amacandelo abucala nabameli bemibutho yoluntu kunye nabachaphazelekayo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kwiiMbizo zikaSodolophu bamnkelekile ukuba bazizimase. Iimbizo zikaSodolophu ziza kubanjwa ukusukela ngomhla we-17 kweyoMqungu 2022 ukuya kutsho ngomhla we-16 kweyoMdumba 2022 kuzo zonke iiwadi zaseMbhashe. Isicwangciso esiqulethe iinkcukacha malunga neentsuku siyafumaneka kulamaqonga onxibelelwano…

Qhubekeka ufunda