Iindaba

Isaziso soluntu kunye nesimemo seembizo zika Sodolophu.

Mbhashe – USodolophu woMasipala wengingqi yaseMbhashe, uCeba Samkelo Janda ngokugunyaziswa ngumthetho wesahluko sesine (4) (sentatho Nxaxheba yoLuntu) kunye nesahluko sesihlanu (5) (seSicwangciso soPhuhliso esiHlanganisiweyo) soMthetho weeNkqubo zikaMasipala onguNombolo 32 ka-2000; ukhupha isaziso sokuba uMasipala waseMbhashe uthanda ukumema bonke ooCeba, abameli bamaqela achaphazelekayo abhalisiweyo, uluntu kummandla waseMbhashe, amaziko karhulumente, amacandelo abucala nabameli bemibutho yoluntu kunye nabachaphazelekayo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kwiiMbizo zikaSodolophu bamnkelekile ukuba bazizimase. Iimbizo zikaSodolophu ziza kubanjwa ukusukela ngomhla we-17 kweyoMqungu 2022 ukuya kutsho ngomhla we-16 kweyoMdumba 2022 kuzo zonke iiwadi zaseMbhashe. Isicwangciso esiqulethe iinkcukacha malunga neentsuku siyafumaneka kulamaqonga onxibelelwano…

Qhubekeka ufunda

Umyalezo ka Sodolophu we holide zehlobo

Mbhashe – Egameni lomasipala wase Mbhashe, ndininqwenelela iholide ze hlobo ezimyoli kunye nentsapho zenu. Kubantu abazakubasezindleleni banga bangaqhuba ngononophelo bathobele imithetho yezendlela bafike bephilile. Mandithathe elithuba ndincome indima nenxaxheba yoluntu lonke, kuquka nolwe ngingqi yase Mbhashe, ngokusebenzisa ilungelo labo lokuvota ngethuba lolonyulo ebelibanjwe kwinyanga ye Nkanga 2021, nalapho uluntu luye lakhetha iinkokheli ezizakubasebenzela kule minyaka ukusukela ngonyaka ka 2021 ukuya ku 2026. Unyaka ka 2021 ushiye abanye bephelelwe lithemba ngenxa yobhubhane we- Covid 19. Mandithathe ndidlulise amazwi ovelwano kubo bonke abathe baphulukana neentsapho zabo ngelithuba. Ndikwaqaphela bonke abo bazibophelele ekulweni…

Qhubekeka ufunda

Ibe yimpumelelo itumente yomnyazi eCiko

Gatyana – Itumente yebhola yomnyazi (netball) ebibanjwe izolo umhla weshumi elinesithandathu (16) ihambe ngokwezicwangciso nangempumelelo. Lomdlalo ububanjwe kumabala ezemidlalo ase Ciko kwi dolophu yaku Gatyana uququzelelwe yi Blue Diamond Multi Sport Development. Abaququzeleli balomdlalo bathi “babamba ngazo zozimbini kuluntu kwakunye namaqela athathe inkxaxheba nakubantu abaxhase lomdlalo” Iqela elibezintshatsheli kule tumente liqela le Vikings eliphum’ eNgqamakhwe, kwisibini kwangena iDolphins, indawo yesithathu yathathwa zi Eagles ngethuba iPeacock zithathe indawo yesine. Abaququzeleli bathembisa ukuba kunyaka ozayo kuninzi okuzayo.

Qhubekeka ufunda

Christmas comes early for 58 destitute families in Cala

Eastern Cape Human Settlements MEC, Nonceba Kontsiwe, will spread Christmas cheer to 58 destitute families including a visually impaired father of five, when she hands over houses to the impoverished families in Cala on 15 December 2021. The beneficiaries have benefitted from the Department’s rural project named Cala 1409 (988 units) which is spread over 8 villages in Cala under Sakhisizwe Local Municipality, at a budget of R150 million. The project has 658 houses completed thus far. Mlulami Malgas who is a 57-year-old father of five is one of the…

Qhubekeka ufunda

Luyisiphula nengcambu impathombi ulutsha lwaku Mputhi

Dutywa – uMbutho wolutsha iMEP Organisation (Mputhi Encouragement Project) eDutywa uzakube ubambe indibano eParish Hall ngomhla we 4 December 2021 kusasa. Injongo zalendibano kukwenza I “Awareness around GBV” Ngethuba sithetha nomququzeleli walendibano uNosipho Kewuti uthe, “Le ndibano izakuqala ngomngcelele ozakuqala ku Mputhi uyokungena eholweni edolophini eDutywa. Injongo kukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini, nempathombi abathi bayifumane. Sizakube sikhumbula no Kwasa Zozo owagetyengwa liqabane lakhe kunyaka ophelileyo, le yindlela esikhumbuza ngayo uluntu nge ntsuku ezilishumi elinesithandathu ezibekwe bucala ukulwisana nempathombi nokuhlukunyezwa komama” utyibele watsho uKewuti ngethuba ethetha no Mbhashe News. Ungathi ubeyinxalenye yalendibano…

Qhubekeka ufunda

Lorencia is looking for Makwakwa family in Dutywa.

I am Lorencia Ranala from Limpopo Province (Mamphogo village). I am currently staying at Alexandra (Johannesburg) because of work. I am writing this email because I need your help and I believe Mbhashe FM will help me. kindly assist, I am looking for long lost grandmother’s family at Dutywa (Eastern Cape). Her name was Nonkululeko Priscilla Makwakwa. She came to Johannesburg at her young age and she worked at Baragwanath hospital as a nurse, she never went back home then she met my grandfather, they both moved to Limpopo. It…

Qhubekeka ufunda