Iindaba

Police hunting for killers of Willowvale five

WILLOWVALE: On Wednesday morning the 14th July 2021, the police found five (5) deceased bodies of unknown men at Willowvale, EMboya, Bhulwini Forest (Emandluntsha). Reports suggest that at about 07:30 on 2021-07-14 the employees of Willowvale Plantation Forest were arriving at work to perform their duties when they saw five unknown males already dead, badly assaulted with bruises and wounds on the upper body. Police were alerted to the incident and on arrival they found the bodies piled up on top of each and with blood on their faces. Four…

Qhubekeka ufunda

Ilizwi lombulelo kwiphulo laku Tenza

Mahasana – Ikomkhulu lakuMahasana livakalisa ilizwi lombulelo kubantu bonke abathe bathatha ixesha labo besabela ikhwelo lokuba kuyoditywa imisele eyenziwe ngumasipala kuTenza. Imisele ekuTenza yenziwe ngumasipala waseMbhashe kwinto abayibiza ngokuba yi land rehabilitation. Lemisele bathi licebo neqhinga labo lokuvala ukwembiwa kwesanti okungekho mthethweni. Sibulela kuMEC Mvoko othe emva kokuva ukunxakama kwabantu nezityholo eziya kwisebe lakhe wenza uphando oluveze ukuba ngubani lo wenze lento imbi kangaka. Ngokwengxelo enikwe likomkhulo xa bekuyosetyenzwa elwandle izolo, ikomkhulu liveze ukuba umasipala uyaxolisa ngesisenzo. Kubantu ebebekhona kulo msebenzi wokudiba kuvalwe ngezizindululo zilandelayo: 1. Makwakhiwe ikomiti eyenziwe ngabantu abaphuma…

Qhubekeka ufunda

I Diski nge Festive tournament

Willowvale – It has been confirmed that iDiski Nge Festive presents it’s second annual tournament. Venue : Willowvale (Ngadla at Sea Birds Sports Ground next to Ngadla J. S. S) Date: From 22 December 2021 till 25 December 2021. Affiliation fee: R500 each team Teams :16 teams expected Prices : Soccer Kit, Trophies, Medals Player of the tournament and Top goal scorer. The tournament will be played as group stages, remember you secure your place by paying your affiliation fee. NB: Prices will depend on a number of registered teams if…

Qhubekeka ufunda

Tenza Beach ivaliwe ngamagosa ezendalo

Gatyana – Kuzindonga eziyingozi yonke indawo kuTenza elwandle, sicela sinqandane singasondeli, isimo sinobungozi. Izolo sothuswe ngumonakal’ omkhulu owenziwe ngamagosa esebe lakwa Environmental Affairs agrumbe imisele emikhulu enobungozi kwiphulo lokuvala i Tenza Beach. Kuvalwa lendawo ngaphandle kothethwano neenkosi, umasipala nabasebenzisi bolwalwandle. Sonke sisamangekile. Kubantu abacinga ukuya kolwalwandle ngakumbi abantu abadala nabahamba nabantwana, siyacela silumkisa, sanukuya kuTenza okwangoku. Amagosa akwa Environmetal Affairs avalile, isizathu sisakhangelwa zinkosi namakomkhulu. Xa kukho utshintsho sophinda sazise. Isimo esikulandawo sinobungozi nakwimfuyo, amafama mawajonge ezinye indawo anokhaphelela kuzo imfuyo. Izolo sikhuphe nenkomo eyoyele kulamisele. Kumsebenzi ophethwe ngabantu abaninzi…

Qhubekeka ufunda

Centane residents need more police vans

Centane – Community members from Nombanjana location, in Centane, have appealed to the South African Police Services (SAPS) to assist them with police vans, since their community is serviced by only two vehicles. One of the community members, Vuyo Flente, said their district consisted of 44 locations. He said if there was a problem, they were forced to wait for a long time before the van arrives. Flente said this was one of the problems which resulted in a high rate of crime in their area. “We are serviced by…

Qhubekeka ufunda

Ndize ngenyawo eDutywa ndisuka eRhawutini

Dutywa – Indoda elitsha ntliziyo ethe yahamba intsuku ezingamshumi amabini ubusuku nemini.Le ndoda isuke eWits yaza eDutywa ngenyawo.Isuke nge 30 kulenyanga siyishiyayo yazogaleleka ngentseni yanamhlanje. UThami Manganya noyinzalelwane yase Dutywa.Uthathe uhambo lentsuku ngelokuba abatyali zimali banikele ngemali Wenze olohambo ukuba ubani nobani anikele ngemali ukuze enze imali engange R1.28 Million ezonikelwa kwabo basweleyo.Le mali iya kweze mfundo nezemidlalo kwiphondo laseMpuma Koloni. Lemali kwezeMfundo izakuthenga 50 Computers kwizikolo ezilishumi(10) 500 Calculators 500 School bags 250 Pair of shoes 1000 sanitary towels(girls) Data and application fees to Matriculants Ezemidlalo kunikelwe ngeR200 000…

Qhubekeka ufunda

Operation 250 Goodie bags with toiletries

“During our Inkciyo Eastern Cape parades I have noticed that sometimes kukho abantwana abangekho comfortable ukombela or to dance because abanye banukelwa ngamakhwapha not because balibele ukufaka roll on but because they don’t have them at all, and it is our responsibility as the team to take action ngalonto. No child should lack toiletries at all and we are pleading with anyone who would like to join this challenge and help us have 250 goodie bags for our Inkciyo EC members that will be distributed during our next Inkciyo EC…

Qhubekeka ufunda

Iinkonzo eluntwini kutsho uMasipala wase Mbhashe

Ngu: Mfundo Mpathani Xhorha – “Isixhosa sithi Ingwe izidla ngamabala, uluntu lwase Mqhele kwa wadi 28 eXhorha belusithi huntshu kumasipala waseMbhashe ngelixa iCandelo leZiseko belisenza unikezelo lwendlela ephakathi ko Mqhele ukuya eMrhabe ngokukhokhelwa nguCeba Mcotsho. UCeba wale ndawo uTyali kunye noluntu lwale ndawo iinyembezi bebezibambe ngeenkophe ngenxa yochulumanco bebenalo, emva kweenkqwithela abadlule kuzo kunzima bekhala esimantshiyane bengenandlela kodwa xa kunamhlanje bayazingca ngendawo yabo” Lityibele latsho ikhasi lonxibelelwano lika Masipala waseMbhashe kutshanje. Ziye zavakala zixubene izimvo zabafundi belikhasi ngethuba behlomla kulo, abanye benqwenela iinkonzo ezikumila kunje ukuba zenziwe nakwezabo iwadi, abanye betyhola…

Qhubekeka ufunda