Iinkonzo eluntwini kutsho uMasipala wase Mbhashe

Ngu: Mfundo Mpathani

Xhorha – “Isixhosa sithi Ingwe izidla ngamabala, uluntu lwase Mqhele kwa wadi 28 eXhorha belusithi huntshu kumasipala waseMbhashe ngelixa iCandelo leZiseko belisenza unikezelo lwendlela ephakathi ko Mqhele ukuya eMrhabe ngokukhokhelwa nguCeba Mcotsho. UCeba wale ndawo uTyali kunye noluntu lwale ndawo iinyembezi bebezibambe ngeenkophe ngenxa yochulumanco bebenalo, emva kweenkqwithela abadlule kuzo kunzima bekhala esimantshiyane bengenandlela kodwa xa kunamhlanje bayazingca ngendawo yabo” Lityibele latsho ikhasi lonxibelelwano lika Masipala waseMbhashe kutshanje.

Ziye zavakala zixubene izimvo zabafundi belikhasi ngethuba behlomla kulo, abanye benqwenela iinkonzo ezikumila kunje ukuba zenziwe nakwezabo iwadi, abanye betyhola ngokungabikho semgangathweni kwendlela zomhlaba (gravel roads) abanye bencoma betyibela uSodolophu ngokwenza umsebenzi omhle kulo Masipala wase Mbhashe.

Babhale bathi “Siyabulela Communications ngokuthi gqolo usiphathela uncuthu mazangwa lwezinto ezintle ezenziwa ngumasipala wethu. Sithi whuntshuuu kuwe phambili” kutsho u Phumzile Zimlindile Jnr Mamba

Black people in the EC are being undermined – who must celebrate gravel road this day and age? No wonder EC is the highest in unemployment, its lead by slow thinkers. Kutsho u Kheswa Mhlahlo

The poor quality of your gravel roadsnidlala ngemali ka Rhulumente siyijongile lhe niyenza kwa Ward 2-Ezimpuku (No box cutting, No roadbed) niveske nirwele nje nogqiba nigalele amatye caba nidlulisa usana kunini kutsho u Spokie Wakeni

Mna soze ndivuyele indlela ye gravel e supposed kudala yenziwa yayi tarred road more especially yayiphumile imali yayo from parliament live on air but soze ndinga vote as a SA’n member no matter what. Sorry.. Kutsho u Sisa Ngcuka

Noyilungisa Nini landlela from Gwadu to Mphozolo niphinde ningene nilungise landlela iya Lower Mbangcolo sikolweni sanudlala ngathi apha. Kutsho u Phindile Matshoba Mlamli

USamkelo uyasebenza bethuna ewesi ndiyamazi elacala ubekho bumini apho azalelwe khona siyamdinga nathi enz’ ezizinto azenza kuni asenzele nathi or abaseleyo benze nabo PHA. Ndiyambeka kuThixo ba ngase angaze adyobheke nokuba bamfaki nkani kuba befunu masifane uThixo ambiyele ngomlilo futhi inyani aze ayibhence elubala ibonwe nanguthathatha.. Umnqweno wam kuba de ayofikelela kulapalamente kodwa uThixo makaqale atshayele amaxoki lawa kuqala awabeke ngeendawo zawo eziwafaneleyo. Kutsho u Sindiswa Mtsila

Ezo zizimvo zabahlali ngethuba bebhala kwikhasi lonxibelelwano lo Mbhashe Municipality ngethuba singu Mbhashe News siliqwalasele kabanzi kutshanje..

Elinqaku belipapashwe kwikhasi lonxibelelwano lika Facebook

Amanye Amanqaku