Ilizwi lombulelo kwiphulo laku Tenza

Mahasana – Ikomkhulu lakuMahasana livakalisa ilizwi lombulelo kubantu bonke abathe bathatha ixesha labo besabela ikhwelo lokuba kuyoditywa imisele eyenziwe ngumasipala kuTenza. Imisele ekuTenza yenziwe ngumasipala waseMbhashe kwinto abayibiza ngokuba yi land rehabilitation. Lemisele bathi licebo neqhinga labo lokuvala ukwembiwa kwesanti okungekho mthethweni. Sibulela kuMEC Mvoko othe emva kokuva ukunxakama kwabantu nezityholo eziya kwisebe lakhe wenza uphando oluveze ukuba ngubani lo wenze lento imbi kangaka. Ngokwengxelo enikwe likomkhulo xa bekuyosetyenzwa elwandle izolo, ikomkhulu liveze ukuba umasipala uyaxolisa ngesisenzo. Kubantu ebebekhona kulo msebenzi wokudiba kuvalwe ngezizindululo zilandelayo:

1. Makwakhiwe ikomiti eyenziwe ngabantu abaphuma kwilali eziphezu kolwandle, abantu abamele ikomkhulu, abantu abamele abakushishino kwisanti, abantu abamele i Tenza cottage owners, abalobi, nabaxhasi beTenza kuGatyana wonke.

2. Ikomiti mayithethe noMasipala azodiba lemisele ekubonakale ukuba mininzi igcwele ndawo yonke, inobungozi.

3. Ikomiti mayithethe nomasipala aququzelele intlanganiso yabantu bonke abachaphazeleka kule ngxaki nabanonika esona sisombululo esingonelisa amacala onke.

4. Masipala makancedise abantu besanti bafumane indawo yosebenza ishishini labo ngokusemthethweni nangokukhuselekileyo kwindalo nemfuyo.

5. Kuvakaliswe ilizwi lengxolo kosomashishini besanti abasebenza ngokungenankathalo nokugawulwa kwamahlathi.

6. Kundululwe ukuba umasipala anikwe ukuyokuma kulwesithathu ukuba adibe la misele

7. Kukhuthazwe umanyano nentsebenziswa kubantu abaphezu kolwandle, abezoshishino ngesanti, amakomkhulu, cottage owners, abalobi, abathandi nabaxhasi beTenza kuMbhashe wonke, nosomashishini jikele.Siyabulela silikomkhulu ngenxaso yenu, sithi masihlale kolubambiswa de uphunyezwe lo msebenzi.

Siyabulela kwabantu abalandelayo ngokuba bathi xa sibize ikhwelo lokuba siyodiba imisele kuTenza bona baphekele abasebenzi babelane nathi:

Ace Ncobo, Caltex Willowvale, Mjongile Butchery, Nocawe Magwa Scaa Kascaca, Linda Dlova, Nombini Ntunja, Dylan Cloete, Pinky Matshabane nabanye.Xa besisenza ikhwelo besicele ukuba umntu aphathe umhlakulo nesonka sakhe kodwa kubekho aba bathe bacinga ukuba benzele nabo bangakwaziyo kodwa befuna ukuzoncedisa.

Sibulela ukuphiwa amanzi namakhekhe.

Yonke imibuzo mayiye ku:*Nkosi Zimisele Ntunja 0635775882*

Ah! Vulindlela.

Amanye Amanqaku