Ingaba unengxaki malunga nomtshato wesintu? LRC ingakunceda

Intengiso:
Abakwa Legal Resource Centre bangakunceda kwingxaki zakho zemitshato eyayenziwe kwilixa elingaphambili kwale mithetho ikhoyo, nalapho kufumaniseka ukuba amanye amaqabane ayengenalo ilungelo ngokwaneleyo kulo mtshato. Ukuva ngcono batsalele kulenombolo: 031 301 7572 kungenjalo uthumele imbalelwano ku sandra@lrc.org.za iwebsite yabo ngu www.lrc.org.za
Phulaphula uMbhashe FM ngalamaxesha alandelayo ukuva banzi ngoncedo labakwa Legal Resource Centre:
7:40 – IsiXhosa
8:40 – English
9:40 – IsiXhosa
11:40 – English
14:40 – IsiXhosa
15:40 – English
Download incwadana yesi Xhosa uzifundele ukuba bangakunceda njani abakwa Legal Resources Centre
Download incwadana yesi Ngesi uzifundele ukuba bangakunceda njani abakwa Legal Resources Centre