Intlanganiso yebhunga elitsha ihlehlisiw’ eMbhashe

Gatyana: Oku kukwazisa ukuba intlanganiso yokuqala yokubekwa ngokusesikweni kweBhunga lo Masipala wase Mbhashe, ibibekelwe umhla we 17 Novemba 2021 ihlehlisiwe iyakubanjwa ngomhla we 22 ngo Mvulo 2021.

Lomsitho uyakube usasazwa ngqo kwikhasi lonxibelelwano lika Facebook lo masipala nakwijelo losasazo likanomathotholo lase Mthatha, UCR FM

Amanye Amanqaku