Isaziso soluntu kunye nesimemo seembizo zika Sodolophu.

Mbhashe – USodolophu woMasipala wengingqi yaseMbhashe, uCeba Samkelo Janda ngokugunyaziswa ngumthetho wesahluko sesine (4) (sentatho Nxaxheba yoLuntu) kunye nesahluko sesihlanu (5) (seSicwangciso soPhuhliso esiHlanganisiweyo) soMthetho weeNkqubo zikaMasipala onguNombolo 32 ka-2000; ukhupha isaziso sokuba uMasipala waseMbhashe uthanda ukumema bonke ooCeba, abameli bamaqela achaphazelekayo abhalisiweyo, uluntu kummandla waseMbhashe, amaziko karhulumente, amacandelo abucala nabameli bemibutho yoluntu kunye nabachaphazelekayo abanqwenela ukuthatha inxaxheba kwiiMbizo zikaSodolophu bamnkelekile ukuba bazizimase. Iimbizo zikaSodolophu ziza kubanjwa ukusukela ngomhla we-17 kweyoMqungu 2022 ukuya kutsho ngomhla we-16 kweyoMdumba 2022 kuzo zonke iiwadi zaseMbhashe. Isicwangciso esiqulethe iinkcukacha malunga neentsuku siyafumaneka kulamaqonga onxibelelwano alandelayo (Facebook- Mbhashe Local Municipality, kumnatha woMasipala – http://www.mbhasemun.gov.za, kwiibhodi zezaziso kunye nakwi-Ofisi zikamasipala)
Ngolwazi oluthe vetshe nceda uqhagamshelane noNkosazana Bacela – uMphathi oMkhulu kwiSebe kule nombolo 047 489 5811 okanye uthumele i-imeyile bacelat@mbhashemun.gov.za
Imiqathango yentsholongwane i-COVID19 iyakuthi ilandelwe.

Amanye Amanqaku