TZK Theatre ikuphathela uJwarha ku Gatyana

Ngu: Mfundo Mpathani

Gatyana – IQhula nomonwabisi uJwarha nanjengoko esaziwa luluntu kumakhasi onxibelelwano negqiza le TZK Theater lizakube lisonwabisa uluntu kwi holo ye dolophu ku Gatyana kungentsuku zatywala. UJwarha kwakunye nenkosikazi yakhe uNozinzile, abantwana babo uNgqayimbana no Qhagalakhe bazobe bekucubhula ngentsini ngomhla weshumi elinesithandathu – 16 June 2021. Ngoko mlomo ka TZK kuzabe, kukho imidaniso (dance), imibongo (Poerty), umculo kwakunye ne comedy. Iqala ngentsimbi yeshumi kusasa umnikelo uxabisa iR30.

Amanye Amanqaku