Kubhaqwe amathamb’ omntu ku Centane

Ngu: Vuyo Flente

Centane – Abantwana base Mthwaku/Cebe bebeyozingela iinyamakazi ngethuba bedibana nethambo lentloko yomntu ngenjika langa izolo kumlambo ose Nxaxho eTsweleni.

Abahlali bahlabe umkhosi emveni kokuba bexelelwe ezindaba ngabantwana,kuvakala ukuba bekukho nengubo nabathe bayifaka emanzini abantwana phofu bona bezidlalela engeka bonakali amathambo.

Nam ke ndiye ndafika apho ndihamba namapolisa babe abahlali bephume ngobuninzi bezoku zibolena .

Ngentseni yanamhlanje ngezithuba zika5 ndifumene WhatsApp voice note komnye wabahlali esithi babhaqe amathambo ndakhawuleza ndathetha no Tata uMr Nikani we CPF (Community Police Forum) kwakunye no Station Commander waku Centane Captain Mbangi yhoo ihlobo ivan ekhawuleze ngayo ubungafunga uthi ibisele isendlelen ngethuba ixelelwa kwaye ndiyiqhwabela izandla lonto.

Amathambo ebethe saaa nalapho abafana baye babona umnqwazi kude kufutshane nalandawo nothe xa ejongwa bangqina abahlali bevumelana ukuba ngumnqwazi walendoda.

Kuyavakala ukuba lendoda yanyamalala ngo January yombethe iingubo ngokwe ngxelo esiyifumene kubahlali kuthiwa yathi iyabizwa.

Asizulibhengeza ke igama layo de kungqinwe kuba amathambo ngokwenene ngawakhe.

Ifikile ke imoto yakwa Forensic yathatha amathambo, kodwa ingubo yona le ifakwe emanzini ayikafumaneki.

Inqaku ne photo ngu: Vuyo Flente ku Centane

Amanye Amanqaku