Lukhala ngokungabinaziseko ulutsha laku Mgwebi

Gatyana – Lukhala esimantshiyane lusithi lu gwetye lingenatyala ulutsha la ku Mgwebi nekuyilali ephantsi kwe dolophu yaku Gatyana, ku Masipala wase Mbhashe. Le lali yaku Mgwebi ngoko cando lwemida lomasipala kwagwetywa ukuba ibephantsi kuka wadi 23. Ngethuba besibhalela silelijelo bathe thaca incwadi ebonakalisa ukuba ibisisphekepheke ingxamile isingisele ku ceba wale wadi bephokoza imbilini yabo.

Umba obutshotshentla nekubonakala ukuba ubenza bangalali buhlayo ngumbamdela wokungabikho kwendlela esemgangathweni enxibelelanisa le lali kwakunye neelali ezingqongileyo eziquka iQhorha kwakunye ne Qwaninga. Lencwadi iqhuba ithi bafuna kulungiswe nale sele ikhona na kakade kuba ayikulungelanga ukusetyenziswa luluntu oluphilayo ngenxa yesimo esimaxongo nesinganyamezelekiyo ekuso lendlela. Baqhuba besithi amanzi asakhiwa ezintlanjeni ngokohlobo ekwakusenziwa ngalo kwilixa langaphambili.

Oluxwebhu luqhuba luthi iklinikhi ekhoyo kulelali ikude eluntwini bacela ukuba basondezelwe iklinikhi engu mahamba nendlwana (mobile clinic) nokuba kukanye ngeveki kuba abantu bayalimala ku mahlathi ase Qwaninga, abantu abadala abakwazi kufikelela kuyo neentsana ziyoyisakala ngumgama ohanjwayo ukuya kufuna uncedo lwezempilo. Bavakalise nokuba kwa isikolo sikude ebantwaneni kwa abo badala abakhuselekanga kuba kukho iintsunguzi ezimnyama endleleni esingise esikolweni. Balebele ngelithi bayathemba ukuba abasemagunyeni bakuthi bavakalelwe yile mbalelwano.

Kwelinye icala bavakalisa ukuba owayesakuba ngu wadi komiti wabo uvalela imfuyo yabo esikolweni nto leyo ifike ingabinandawo yokuhlala ezintliziyweni zabo kuba wenza ngetshova lakhe. Batsho besithi pahaha igama lakhe bekwasixelela oyena mntu bamfunayo lo babemphakamisile beluluntu.

UChristopher Ntuku othethela ulutsha uqukumbele ngelithi kwindawo yabo azingeni iimoto bancama babhenele ekubeni basebenzise iidonki ukuhlangabezana nemeko yendlela. Ukwayikhankanyile eyokuba bakhe bawuphakamisa lo mcimbi ku Masipala kodwa abakalufumani uncedo basajonge enkalweni ekubonakala ngathi nayo lo nkalo igutyungelwe yinkungu.

Amanye Amanqaku