Luyisiphula nengcambu impathombi ulutsha lwaku Mputhi

Dutywa – uMbutho wolutsha iMEP Organisation (Mputhi Encouragement Project) eDutywa uzakube ubambe indibano eParish Hall ngomhla we 4 December 2021 kusasa. Injongo zalendibano kukwenza I “Awareness around GBV” Ngethuba sithetha nomququzeleli walendibano uNosipho Kewuti uthe, “Le ndibano izakuqala ngomngcelele ozakuqala ku Mputhi uyokungena eholweni edolophini eDutywa. Injongo kukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini, nempathombi abathi bayifumane. Sizakube sikhumbula no Kwasa Zozo owagetyengwa liqabane lakhe kunyaka ophelileyo, le yindlela esikhumbuza ngayo uluntu nge ntsuku ezilishumi elinesithandathu ezibekwe bucala ukulwisana nempathombi nokuhlukunyezwa komama” utyibele watsho uKewuti ngethuba ethetha no Mbhashe News. Ungathi ubeyinxalenye yalendibano yolutsha ngokuthi ubaxhase eParish Hall edolophini eDutywa.

Amanye Amanqaku