Ndize ngenyawo eDutywa ndisuka eRhawutini

Dutywa – Indoda elitsha ntliziyo ethe yahamba intsuku ezingamshumi amabini ubusuku nemini.Le ndoda isuke eWits yaza eDutywa ngenyawo.Isuke nge 30 kulenyanga siyishiyayo yazogaleleka ngentseni yanamhlanje.
UThami Manganya noyinzalelwane yase Dutywa.Uthathe uhambo lentsuku ngelokuba abatyali zimali banikele ngemali
Wenze olohambo ukuba ubani nobani anikele ngemali ukuze enze imali engange R1.28 Million ezonikelwa kwabo basweleyo.Le mali iya kweze mfundo nezemidlalo kwiphondo laseMpuma Koloni.
Lemali kwezeMfundo izakuthenga
50 Computers kwizikolo ezilishumi(10)
500 Calculators
500 School bags
250 Pair of shoes
1000 sanitary towels(girls)
Data and application fees to Matriculants
Ezemidlalo kunikelwe ngeR200 000 ukwandisa imidlalo lonto ingehlisa izinga lobudlobongela . Enye iye kwiziko lamanqindi ukukwenzela abasetyini nabantwana bafunde ukuzikhusela.
Lipapashwe ngabakwa: Crossing the Bridge

Amanye Amanqaku