Ngubani lo uthe gqolo ebulala abantu eChafutweni?

Gatyana – Ngokwengxelo epapashwe lijelo lika mabonakude uSABC, “kuthe gqolo ukubulawa kwabantu kwilali yase Chafutweni neyenye yelali ze dolophu yalapha ku Gatyana phantsi kwalo masipala wase Mbhashe”. Uluntu lale ndawo kuchazwa ukuba baphila ubom bentshontsho besoyikisela imiphefumlo yabo, yiyo lonto bekhala esimantshiyane becela uMphathiswa wezesipolisa uMnumzana Bheki Cele kwakunye noMkomishinala wamaplisa welizwe ukuba bangenelele. Ingxelo ngokwentatheli elandela elinqaku, lobhubhane waqala ngonyaka ka 2020 kodwa akukabikho mntu ubanjiweyo uzakuthi ga ngoku, utyibele ngelitshoyo unondaba.

UNkosi uNdabele Mtoto ukungqinile ngethuba ethetha nabendaba ukuba ngokwenene nangokwenyaniso kukho amakhaya ade avalwa ngenxa yokoyika esisimo sokubulawa kwabantu, watsho esithi naye kwikhaya lakhe unomninawa wakhe othe walixhoba lokudutyulwa kweziziganeko. U bawo uPhumzile Mkhekheletshe uthe kulendawo akukho umntu uzaziyo ukuba akanakuzibona ebhubhile, watsho esithi bayabacela abakurhulumento bazobancedisa ekufumaneni isizekabani nokubakhusela. Osisithethi samapolisa uMnumzana Thembinkosi Kinana uthe basabhula besela bewaphanda lamatyala kwaye banyuse izinga le patrol kwezindawo zichaphazelekayo. Elinqaku liphalazwe ngabakwa SABC babhala besithi “Kudutyulwe kwabulawa abantu abathandathu kwilali iChafutweni kuGatyane eMpuma Koloni. Eziziganeko zonke zenzeke kwisithuba seeveki ezintathu kule nyanga, ingekokokuqala kubulawa abantu kule lali.

 

Nali inqaku elipheleleyo labakwa SABC

SABC Indaba

MOTV

Elinqaku lilandelwe ngu Nomzwanele Mngoma wakwa SABC.

Amanye Amanqaku