Tenza Beach ivaliwe ngamagosa ezendalo

Gatyana – Kuzindonga eziyingozi yonke indawo kuTenza elwandle, sicela sinqandane singasondeli, isimo sinobungozi. Izolo sothuswe ngumonakal’ omkhulu owenziwe ngamagosa esebe lakwa Environmental Affairs agrumbe imisele emikhulu enobungozi kwiphulo lokuvala i Tenza Beach. Kuvalwa lendawo ngaphandle kothethwano neenkosi, umasipala nabasebenzisi bolwalwandle. Sonke sisamangekile. Kubantu abacinga ukuya kolwalwandle ngakumbi abantu abadala nabahamba nabantwana, siyacela silumkisa, sanukuya kuTenza okwangoku. Amagosa akwa Environmetal Affairs avalile, isizathu sisakhangelwa zinkosi namakomkhulu. Xa kukho utshintsho sophinda sazise. Isimo esikulandawo sinobungozi nakwimfuyo, amafama mawajonge ezinye indawo anokhaphelela kuzo imfuyo. Izolo sikhuphe nenkomo eyoyele kulamisele. Kumsebenzi ophethwe ngabantu abaninzi ingxaki zihlala zibakhona. Siyaxolisa kubathandi bolulwabdle, sinethemba lokuba isisombululo sizobakhona. Imiyalezo nemibuzo iithunyelwe kurhulumente ukukhangela isimo apho every body will be a winner and stop bullying by officials of the department. Whatever the reason that made them to close Tenza they cannot take it alone.

Sicela uhlonitshwa.

Ndingu Silulami Ndinisa Uceba wakwa Ward 22 eMbhashe Cell: 082 894 5772

Lipapashwe: Kufacebook ka Ceba

Amanye Amanqaku