Thumela Inqaku

BE A COMMUNITY JOURNALIST

Mbhashe News liphephandaba le intanethi elizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo.

Ukuba ngaba unomdla wokuba sipapashe inqaku lakho elenzeke kwingingqi yakho ungathi usithumelele lona, oonondaba nabahleli bo Mbhashe News bakulilandela ze silipapashe ukuba lihambelana ncakasana nemigaqo yethu yokuntathela nokupapasha iindaba zethu.

Ukuze sikwazi ukupapasha inqaku lakho funeka ulandele oku kulandelayo: 5 W’s zokuntathela xa uphanda inqaku lakho.

  • Who is it about?
  • What happened?
  • When did it take place?
  • Where did it take place?
  • Why did it happen?

Ungathi wongeze no

  • How did it happen

Bhala inqaku lakho elipheleleyo, elikhatshwa yifoto, inqaku lakho malibe ne gama nefani yakho njengombhaleli wethu ukuze silipapashe, ze ulithumele kuledilesi: mbhashenews@gmail.com, kungenjalo thumele ku Whats App: 081 335 3343. UMbhashe News unelungelo lokungalipapashi inqaku elingahambelaniyo nendlela yethu yokuntathela elibonakalisa ukukwekwa okunovuselela intiyo, nokurhuqa igama lomntu eludakeni.