Uchongwe kwi Satmas uMavura wase Tsonyana ku Gatyana

Gatyana – Zithe gqolo ukuzenzela udumo ku mawonga embasa iinzalelwana zaku Gatyana. UYandisa Zizele oyinzalelwane yase Tsonyana, nowaziwa njengo “Mavura” ngabaphulaphuli benkqubo yakhe ethi “Sihlafun’amanyama” kwisikhululo sosasazo sasekuhlaleni sase Gcuwa. Elityendyana lisazengobuso lichongwe kwinqanaba lokuba ngoyena msasazi utshatsheleyo kwinkqubo zeSintu kwizikhululo zasekuhlaleni zika nomathotholo “Best Traditional Music Community Radio Presenter” UMavura ucela simxhase sonke ngokuthi sithumele umyalezo othi: SATMA121 ku 49495 ngolohlobo sakube simbeka endaweni entle yokuba eze nayo indebe ye SATMAS eyibekegxeni. Ngenkukacha ezithe qabavu jonga emfanekisweni. Vota ngobuninzi, kangangoko unako ivoti zivalwa ngomhla we 25 November 2021

 

Amanye Amanqaku