Ufikile izolo unokontraka ozokulungisa indlela eNgadla

Ngu: Mfundo Mpathani

Gatyana – 25 March 2021 isebe lakwa Transport limzisile unokotraka ozokwenza indlela eNgadla. Emva kwexesha elide kukhalwa ngabantu base Ngadla naku Mahasana uDepartment of Transport ukhuphe imali engage Two Million ezokwenza indlela ekwisithuba sika 5km ukuya evenkileni eNgadla. Isimo sisesibi kakhulu kuMahasana, kusesikhalo esikhulu, isebe lithi akukho mali. Kwintlanganiso yabahlali izolo kuvunyelwene ukubeni kucelwe idinga noMEC wakwa Transport ukukhangela isisombululo. Abahlali bavumelene ukuba logama inkokheli zabo zisehla zinyuka ukukhangela isisombululo, bona bazakuqhubekeka bevala zonke intshukumo, indlela, izikolo, inkonzo iklinikhi, de kuvele impendulo. Emva kokuthetha kwam noMEC uTikane izolo sivene ukuba uzolenza ithuba eze azokubonisana neenkokheli zabahlali ukukhangela isisombululo kwisimo sakuMahasana.

 

Amanye Amanqaku