Ufunyenwe uSolomon Xethu osisigebenga – ubhubhile

Mahasana – Ingxelo epheleleyo iqhuba ithi ngokwenene nangokwenyaniso ufunyenwe lowo ebesoloko kubhulwa kuseliwa kukhangelwana naye uSolomon Xethu. Ngokwengxelo esiyifumene kumthombo wolwazi (igama siligcinile) ozibonele ngamehlo usixelele ukuba lo ka Xethu ubanjwe ekuzeni kusa kwanamhlanje ehleli kumhlobo wakhe othile ekukrokreleka ukuba bayancazelana batshaya icuba kunye. Emva kokukhwazwa kuka iwu loka Xethu uphuncuke kwabobahlali waze wayokuzirhintyela wazixhoma waba kanti uyawunabela uqaqaqa. Lo nokrawuzana uthembekileyo ukungqinile ukuba amagosa esipolisa akwindawo yexhwayelo sithetha nje kusalindwe abakwa forensic. Ukhwathe belikhona iqaqobana lo sapho lika Solomon kule miheshuzo. Ngethuba ebuzwa uXethu ngentwazana ekutyholwa ukuba wayigebenga kusini na ukhombe indawo ethile nalapho phantsi komthi kuchazwa ukuba ukhombe mhlobo uthile owayekho ngelothuba lesehlo kodwa lo mhlobo usezokuthawuziswa ngemibuzo. Ibingekafunyanwa indawo awangcwatywa kuyo u Esethu Xethu nanjengoko isoyanyaniswa no Solomon.

Elinqaku liyaqhuba xa sifumana ezintsha sakukuphakela zinjalo

Mbhashe News – Indaba zenu zindaba zethu

Amanye Amanqaku