Ukumagqibela kankqoyi eSatmas uJikijwa

Sisaqhuba nevoti!!!Sicela sonke si Votele uJikijwa, SATMA AWARDS 2021 FINALIST. Best Traditional Music Community Radio Presenter. Xa sivota sithumela sithi SATMA124 To: 49495 Sithumela kaninzi siphindaphinda kude kubethe umhla we 25 November 2021. SMS ixabisa R1.50

Ngoweth’ uJikijwa iQwaninga ku Gatyana neziphaluka mayithi Jikijwa.Enkosi!!!!!!!

Amanye Amanqaku