Umyalezo ka Sodolophu we holide zehlobo

Mbhashe – Egameni lomasipala wase Mbhashe, ndininqwenelela iholide ze hlobo ezimyoli kunye nentsapho zenu. Kubantu abazakubasezindleleni banga bangaqhuba ngononophelo bathobele imithetho yezendlela bafike bephilile.

Mandithathe elithuba ndincome indima nenxaxheba yoluntu lonke, kuquka nolwe ngingqi yase Mbhashe, ngokusebenzisa ilungelo labo lokuvota ngethuba lolonyulo ebelibanjwe kwinyanga ye Nkanga 2021, nalapho uluntu luye lakhetha iinkokheli ezizakubasebenzela kule minyaka ukusukela ngonyaka ka 2021 ukuya ku 2026.

Unyaka ka 2021 ushiye abanye bephelelwe lithemba ngenxa yobhubhane we- Covid 19. Mandithathe ndidlulise amazwi ovelwano kubo bonke abathe baphulukana neentsapho zabo ngelithuba. Ndikwaqaphela bonke abo bazibophelele ekulweni ubhubhane we -Covid 19. Masiqhubeleke sizikhusela kwi -Covid 19 ngokuthatha ugonyo, sigcine imiqathango ebekiwe ukuze sithintele ulwasuleleko kunye nomsinga wesine. Yanga ningangena kunyaka omtsha ka 2022 nikhuselekile kwaye nisempilweni

NDININQWENELELA IXESHA LE HOLIDE ZEHLOBO EZIMYOLI KUNYE NONYAKA OMTSHA OGCWELE ZIINTSIKELELO

Amanye Amanqaku