Uyabuya ucimi danya ka Eskom

Ukuqhawuqhawuka kombane kuyabuya kwilizwe loMzantsi Afrika, abakwa Eskom bazise ngokubuyiselwa kuka Stage 2 kuka cimi danya wombane ukusuka ngentsimbi yesihlanu ngenjika langa yange Cawa ukuya kwintsimbi yeshumi ngo Lwesibini ebusuku.

Amanye Amanqaku