Zitshe zangqungqa iivenkile ku Centane!

Zitshe zangqungqa iivenkile ezine (4) Buzi, Lewis, George’s Fruit and Veg kunye no Rajah Hardware kumgqibelo esiphuma kuwo.

Unobangela womlilo awaziwa kodwa abazibonele ngamehlo bathi umlilo uqale e Lewis.

Ngethuba sithetha nemanejala yenkile yakwa Rajah Hardware umnu Shanif Raan uthi uliqhwabela izandla isebe lezicima mlilo laku Centane ngoku rhuqa iinyawo ngethuba kusitsha iivenkile zabo,”Apha ayiyo nemizuzu emihlanu ukusuka kwi ofisi yabo uzokutsho apha kodwa khange bafike.” Lo ka Raan uqwele ngelithi kukho abantu abalahlekwe yimisebenzi yabo kodwa ubone kulungile ukuba ababhatale kude kuphele lena ka June inyanga.

Ngethuba sisiya kwi ofisi yezicima mlilo sifike kukhala ibhungane kungekho nomnye umsebenzi kwaye kungekho nenye imoto yokucima umlilo.

Umnu Shanif Raan uthi uzimisele ukuba aphinde avuse ishishini lakhe khonukuze abantu ebebesebenza phaya bakwazi ukugxotha ikati elele eziko.

Elinqaku silibhalelwe Ngu: Vuyo Flente

Amanye Amanqaku

Leave a Comment