Ekhaya

MBHASHE NEWS 

Funda iindaba zethu ezithe qabavu zasekuhlaleni ngokupapashwa liphephanda lakho uMbhashe News. Iindaba ezipapashwe kweliphephandaba ziindaba zasekuhlaleni ku masipala wethu wase Mbhashe kwakunye neengingqi ezingqongileyo. Amanye wamanqaku ethu esiwapapashayo acholacholwa ngabahlali ze alungiselelwa ukupapashwa ngoonondaba bethu nangabahleli beliphephandaba. Thina apha ku Mbhashe News sithi iindaba zenu ziindaba zethu.

Downloada iphephandaba lethu lale nyanga kweli qhosha lingezantsi ukuze uzifundele okanye ufunde kwi blog yethu.

(Nali elalenyanga)

DOWNLOAD NOW:

MBHASHE NEWS

OUR BLOG