Funda iindaba zethu ezithe qabavu zasekuhlaleni ngokupapashwa liphephanda lakho uMbhashe News. Iindaba ezipapashwe kweliphephandaba ziindaba zasekuhlaleni ku masipala wethu wase Mbhashe kwakunye neengingqi ezingqongileyo. Amanye wamanqaku ethu esiwapapashayo acholacholwa ngabahlali ze alungiselelwa ukupapashwa ngoonondaba bethu nangabahleli beliphephandaba. Thina apha ku Mbhashe News sithi iindaba zenu ziindaba zethu.

Ngena kwi Website

 

Downloada iphephandaba lethu lale veki kweli qhosha lingezantsi ukuze uzifundele.

(eli liphephandaba elingu mzekelo)

Dizindaba