Ekhaya

MBHASHE NEWS 

Funda iindaba zethu ezithe qabavu zasekuhlaleni ngokupapashwa liphephanda lakho uMbhashe News. Iindaba ezipapashwe kweliphephandaba ziindaba zasekuhlaleni ku masipala wethu wase Mbhashe kwakunye neengingqi ezingqongileyo. Amanye wamanqaku ethu esiwapapashayo acholacholwa ngabahlali ze alungiselelwa ukupapashwa ngoonondaba bethu nangabahleli beliphephandaba. Thina apha ku Mbhashe News sithi iindaba zenu ziindaba zethu.

Funda iphephandaba lethu le intanethi, ze ucofe amaqhosha angezantsi ukuze usifumane nakwezinye iindawo.

DOWNLOAD NOW:MBHASHE NEWS | OUR BLOG

Advertisiments